×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

لایحه قانونی راجع به اعتبار مربوط به قراد دادهای وزارت دفاع ملی


لایحه قانونی الحاقی به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1350


لایحه قانونی راجع به الحاق چهار تبصره به لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی


لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی


لایحه قانونی رفاه وراث خانواده شهدای قوای انتظامی و پاسداران


لایحه قانونی انتزاع دانشگاه علوم و فنون ارتش از وزارت دفاع ملی


لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده واحده لایحه قانونی شمول ماده 83 و 80 قانون استخدام کشوری درباره کارمندان وزارتخانه ها وشرکتها و سازمانهای دولتی که درجریان انقلاب اخیر دچار نقص عضو شده ویا از کار افتاده گردیده اند ویا به درجه شهادت رسیده اند


لایحه قانونی پرداخت فوق العاده روزانه پرسنلی که در عملیات نظامی داخل کشور شرکت مینمایند


لایحه قانونی اصلاح مواد 21 و32 قانون استخدام نیروهای مسلح


لایحه قانونی اصلاح تبصره 2 ماده 46 قانون خدمت وظیفه عمومی


لایحه قانونی واگذاری ماشین آلات و وسائل مورد نیاز جهاد سازندگی از طرف وزارت راه و ترابری


لایحه قانونی راجع به تعویض وظایف و اختیارات هیئت امنای صندوقهای رفاه دانشجویان به وزیر فرهنگ و آموزش عالی


لایحه قانونی اصلاح موادی از آئین نامه استخدام کارمندان غیر نظامی ارتش


لایحه قانونی اصلاح قانون اصلاح قانون تاسیس هواپیمائی ملی ایران و مقررات بهره برداری هواپیمائی کشوری


لایحه قانونی راجع به بخشودگی بدهی برق مصرفی کاخ سابق شمس پهلوی واقع در مهر شهر کرج که در اختیار بنیاد مستضعفان میباشد


قانون اجازه عضویت سازمان مبارزه با سرطان در فدراسیون آسیایی سازمانهای مبارزه با سرطان


قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده 196 تا218


قانون اصلاح و تکمیل قانون انتخابات و آئین نامه داخلی مجلس خبرگان مربوط به اصول 5 و 107 و 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه 1359 7 10 فقهای شورای نگهبان


قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب 1351 12 27


لایحه قانونی تشکیل دادگاه انقلابی ارتش