×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

لایحه قانونی بخشودگی مانده بدهی وام مسکن در شهرستان طبس


لایحه قانونی انتزاع شرکت رهگستر ( شرکت سهامی خاص ) از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و انضمام آن به وزارت راه و ترابری


لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری و لغو لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات مصوب 1358 8 1


لایحه قانونی مربوط به پرداخت تعهدات و هزینه های پروژه بندر عباس و تکمیل بندر موقت چاه بهار و هزینه های خاص عمرانی و اضطراری استانها


لایحه قانونی راجع به واگذاری اراضی تملک شده به مستضعفین


لایحه قانونی مربوط به اعتبارات استانی سال 58 وزارت آموزش و پرورش


لایحه قانونی توقف اجرای کلیه احکام صادره از دادگاههای شهرستان در مورد تخلیه محلهای مسکونی


لایحه قانونی اصلاح ماده 4 قانون موجر و مستأجر


لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی ( نحوه تخلیه ساختمانهای استیجاری بوسیله وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی مصوب 1358 4 31)


تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی


دفع ضرر زوجه بنحویکه به زوج نیز ضرری وارد نشود منحصر در قبول طلاق خلعی از ناحیه زوج است


صرفنظر از اینکه مدت 48 ساعت ملاقات منافات با حق حضانت دارد یا نه نظر به اینکه رأی مخالف خواسته خواهان صادر تایید نمی شود


در شرائطی که مسکن مستقل برای زوجه تهیه نگردیده میبایست حکم صریح و منجز در مورد رد تقاضای تمکین اصدار یابد باین لحاظ دادنامه صادره قابلیت تائید را ندارد


ضابطه در عنن این است که زوجه تا مدت یکسال خود را در اختیار زوج قرار داده چنانچه عمل نداد حکم دستور فسخ را صادر مینماید


بر پزشکان محترم لازم است اوضاع و احوال محجور را در زمان ارتکاب جرم و قبل از زمان جرم و اگر پرونده هائی در اختیار باشد ملاحظه پرونده و سابقه پزشکی اگر سابقه داشته باشد و تحقیق از نزدیکان محجور و نیز ملاحظه کنند


باتوجه بخروج پرونده از ذمه قضاء و دادرسی و بیان اگر و اگرها که شایسته مقام قضاء و دادرسی و فصل خصومت نیست علیهذا پرونده ناقص تلقی میگردد و نقض میگردد


رای به پرداخت نصف دارائی به زوجه بدون تحقیق صادر شده است


دادگاه از منزل مسکونی زوج تحقیق نکرده و که استقلال دارد یا نه مناسب شان زوجه میباشد یا نه


درتعیین نفقه تحقیق از وضع مالی پدر ضروری است


مسکن مستقل حق شرعی زوجه است اما مسکن دور از پدر و مادر حق شرعی زوجه نیست