×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

دادگاه دستور پرداخت حقوق زوجه را بطور نقد قید نموده و این امر بدون تحقیق از وضع مالی زوج بوده و لذا اعتراض موجه است و همچنین حکم پرداخت نصف دارایی زوج بزمان زوجیت بدون تحقیقات بوده مشخص نیست که مال زیادی داشته یا خیر


برای مبلغ نفقه لازم است نظر اهل خبره از عدول تعین شود


چون دعوی بداوری ارجاع نشده و تکلیف بذل از نظر قبولی زوج روشن نگردیده است لهذا تجدید نظرخواهی وارد است


راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن


صدور حکم خارج از خواسته - نسق زراعی - اعلام اشتباه قاضی - اعلام فسخ قرارداد - دعوی بطلان قرارداد


در صورت قبول اعتراضات معنونه تجدید نظر خواه بدادنامه صادره که مبتنی بر آراء هیئت سه نفره کارشناسی منتخب دادگاه نخستین است صحیح است زیرا میبایست دادگاه تجدید نظر مورد را به هیئت کارشناسی مرکب از افراد بیشتری ارجاع نماید


انتقال سه هزار متر مربع در داخل یک پلاک متفرع بر تفکیک آن از پلاک مزبور است و بدون مشخص شدن حدود اربعه و تعیین سه هزار متر مربع بعنوان عین معین و تجزیه آن از سهم مشاع مقدور نمیباشد


خواسته واجد دو عنوان بوده یکی مطالبه اجور معقوقه و دیگری الزام به تنظیم سند رسمی اجاره, که الزام به تنظیم سند اجاره غیر مالی است ثانیاً درالزام به تنظیم سند رسمی میزان اجاره بهاء به روز یا ماه یا سال معین نشده است


لایحه قانونی اجازه پرداخت پاداش ششماهه اول سال 58 به کلیه پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی ادغام برخی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مستقر در مرکز


لایحه قانونی اجازه صدور پروانه دامداری برای دامدارانی که تا شهریور ماه 1358 بدون اخذ پروانه ، دامداری ایجاد نموده اند


لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد آئین نامه استخدامی بیمه مرکزی ایران و الحاق مواد و تبصره هائی به آن


لایحه قانونی اصلاح مواد هفت و هشت قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی


لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی اجازه پرداخت معادل ریالی مبلغ یکصد میلیون دلار از حساب 6 خزانه به شهرداری تهران


لایحه قانونی اجازه پرداخت پاداش شش ماهه اول سال 1358 به کلیه پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی اصلاح ماده یک قانون و ماده 3 اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران


لایحه قانونی معافیت وسایل و لوازم ورزشی سفارشی مورد نیاز فدراسیونها و باشگاههای ورزشی وابسته به سازمان تربیت بدنی ایران از پرداخت حقوق وعوارض گمرکی


لایحه قانونی واگذاری اختیارات وظایف و اداره واحدهائیکه تا کنون از طریق شورای انقلاب اسلامی ایران به وزارت خانه ها و یا مؤسسات وابسته به دولت منتقل یا واگذار شده یا میشوند


لایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی روغن نباتی


لایحه قانونی اعاده به خدمت ستوان سوم پیاده مستعفی مهدی حسینی چاله زمینی با درجه ستوان سومی یکساله