×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

لایحه قانونی ترخیص پزسنل هوا نیروز نیروئی زمینی ارتش ملی جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی معافیت کلیه داروها و وسائل پزشکی و مصزف شدنی بیمارستانها ی وزارت دفاع ملی از پرداخت حقوق گمرکی


لایحه قانونی برقراری مستمری درباره ورثه سرگرد شهید محمود سخائی کاشانی


لایحه قانون مربوط به استفاده از معافیت های مقرر در سومین جدول معافیت های صنعتی و دومین جدول معافیت های معدنی مصوب 1353 12 27 موضوع ماده 98 قانون مالیت های مستقیم و تیصره 2 ذیل آن


لایحه قانونی الغاء بند ب ماده 2 قانون تاسیس سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور


لایحه قانونی پرداخت مستمری به وراث مرحوم محمد حسین کریمی


قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی


آئین نامه اجرائی قانون تعیین وضع شغلی دندانسازان تجربی مصوب 1364 2 22مجلس شورای اسلامی


آئین نامه اجرائی قانون تأسیس مطب


تصویبنامه راجع به تعطیلی روز 14 فروردین ماه سال 1364


الحاقی به تصویبنامه شماره 16882


تصویبنامه راجع به اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی جموری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به ارزیابی شرکت سهامی فرش ایران


آئین نامه نحوه اجرای تبصره 48 قانون بودجه سال 1363 و مبالغ قابل پرداخت به پزشکان و وابستگان حرف پزشکی و پیراپزشکی مشمول قانون خدمت یک ماهه مصوب 1360 08 24


آئین نامه سوادآموزی مشمولین قانون کار و استخدام کشوری


اصلاح ماده یک تصویبنامه شماره 40668 مورخ 1363 6 31


اصلاح بند 2 ضوابط اجرائی بودجه سال 1363


اصلاح موادی از آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری


آئین نامه تبصره ماده 10 قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری


آئین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی