×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

دادگاه بدوی ضرورت داشت فرجامخواسته را توجه قانونی دهد که می تواند حکم به ادعای خود مبنی بر امانی بودن چک مورد دعوی را طبق موازین شرعی و مقررات منوط به قسم فرجامخوانده بنماید


خوانده در دفاعیاتش اقراری نموده که دارای دو جزء مختلف الاثر می باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته که موضوع ماده 1283 ق م می باشد و حسب ماده 1334 ق م می توانست با حضور در جلسه دادگاه از طرف متقابل تقاضای قسم نماید


موضوع دعوی علیه میت می باشد لذا با فرض ثابت بودن اصل حق بقاء دین نیاز به قسم دارد


حاکم می تواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند لیکن با توجه به مسئله 28 تحریر الوسیله و عبارت مندرج در آن و لزوم قسم استظهاری در دعوی بر میت جهت احراز بقاء اشتغال ذمه نظریه صادره واجد ایراد قضائی است


دادگاه با دعوت طرفین نسبت به موضوع رسیدگی و با توجه به اداء سوگند از طرف خواهان بر بقاء دین بر میت و مستندات ارائه شده حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت وجه سفته ها به نسبت سهم الارث نموده است


در حقیقت دعوی بر میت بوده است


با توجه به اینکه دعوی به کیفیت مطروحه در حقیقت دعوی بر میت بوده دادگاه مقررات را رعایت ننموده است


به فرض اینکه دادگاه برابر مستند ابرازی خواهان ثبوت اصل دین را احراز نموده باشد ضرورت داشته که جهت احراز بقاء آن بر ذمه متوفی مبادرت به اخذ قسم از خواهان بنماید


تقاضای قسم از طرف خواندگان در صورتی است که عمل یا موضوع منتسب به شخص خواهان باشد


دلایل محکمه پسند دیگری که مثبت ادعای خواهانها باشد ابراز ننموده اند بنا به مراتب مذکور و با عنایت به سوگند خواندگان بر بی حقی خواهانها معتقد به بی حقی خواهانها می باشم


دادگاه قرار اتیان از طرف خواهان را صادر کرده و خواهان سوگند را به خوانده رد نموده و خوانده لفظ جلاله… یاد نموده که بیش از مبلغ سیصد هزار ریال به خواهان بابت قیمت زمین بدهی ندارد


اقتضاء دارد با تاکیدی که فرجامخواه در تعقیب دعوی خود دارد به وی امکان داده شود که چنانچه بخواهد از این حق قانونی و شرعی خود مبنی بر درخواست قسم از فرجامخواندگان در زمینه فوق استفاده کند


دادگاه می بایست به دلایل تجدید نظرخواهان رسیدگی و در صورتی که تجدید نظر خواهان ادله جهت اثبات صحت دعوی خود را نداشته باشد به درخواست آنان به ایتان سوگند از ناحیه خواهان (تجدیدنظر خوانده ) اقدام به صدور حکم نماید


خواهان دعوی اظهار داشته به خداوند متعال کلام ا… مجید قسم یاد می کنم که ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اظهار نامه به شرکت مذکور مراجعه و آمادگی خود را برای تنظیم قرارداد مطابق شرایط منعقده بین طرفین اعلام نمودم


انجام مراسم قسم به ترتیبی که مورد عمل دادگاه قرار گرفته مغایر با موازین می باشد


قاضی راسا حق تحلیف از اصحاب دعوی را ندارد بلکه باید مدعی از منکر طلب قسم بنماید سپس قاضی قسم را اجازه دهد و چنانچه کسی نداند حق قسم از طرف خود را نسبت به موضوعی دارد قاضی مجاز به تفهیم آن به اوست


دادگاه می توانسته در اجرای ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی به منظور کشف حقیقت دعوی مطروحه به درخواست قسم فرجامخواه از فرجامخوانده ترتیب اثر دهد


خوانده در جلسه اعلام نموده است که «بر رد ادعا هم حاضر به اداء سوگند هستم»که با این کیفیت اقتضاء داشته دادگاه در خصوص خواسته تصریح اخذ و سپس با توجه به ماده 1325 ق م مقررات فقهی نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم نماید


استحلاف از خواندگان که منکر دعوی مطروحه و منشاء آن شده اند - قسم


دادگاه با توجه به امارات قرائن موجود در پرونده به استناد مواد 1324 و بند 2 ماده 1291 ق م ادعای خواهان را موجه تشخیص داده است