×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

دعوی مستند به ادله اثباتی و مقرون به قرائن و اماراتی که موجب حصول علم گردد نمی باشد دعوی محکوم به رد است


دادنامه ابلاغ واقعی نشده تا طول مدت اماره ای بر رضایت او به حکم یا اعراض از حق واخواهی تلقی گردد


صدور حکم به خلع ید رقبه متنازع فیه و تحویل جمعاً مقدار 319 کیلوگرم برنج بی نام بعنوان اجرت المثل در حق خواهانها دارد


صغری نامی متداول و غیرمستهجن می باشدو اظهارات گواهان مسموع نیست


شهودی که در موقع حمل جهیزیه و چیدن آن در منزل حضور داشته اند با ملاحظه سیاهه پیوست تصدیق کرده اند که خواهان آن اقلام را به عنوان جهیزیه به منزل خوانده برده و گواهی آنان برای دادگاه مفید قطع و یقین است


گواهی گواهان تعرفه شده متداعیین معارض یکدیگر بوده که با توجه با قاعده فقهی اذا تعارضو تساقطا قابل استناد نمی باشد


اظهارات شهود در جزئیات امر متناقض بوده و قابل ترتیب اثرنیست


گواهان استنادی خواهان نه به ولادت خواهان و نه در باب فوت خواهر ادعائی خواهان اظهار اطلاع ننموده اند که شهادت آنان منجز و قاطع و مطابق دعوی نیست


شهادت شاهد استنادی خوانده با مندرجات لایحه دفاعیه وکیل ایشان مطابقت نداشته و ارزش اثباتی ندارد


شهادت شهود منجز و قاطع نیست و مبتنی بر مسموعات است که ارزش اثباتی ندارد


شهادت شهود معرفی شده به طور قطعی نبوده و آنها نیز از دیگران شنیده اند و شهادت نامبردگان موثر در اثبات ادعا نمی باشد


مستند عادی از حیث تاریخ بین تنظیم کنندگان آن معتبر بوده و درباره بانک خوانده که ثالث است بی تاثیر در قضیه می باشد


در اسناد عادی تاریخ تنظیم فقط درباره اشخاص طرف قرارداد معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار است - بازداشت ملک وادعای معامله نسبت به آن


ابراز نشدن دلیلی دایر بر صحت تاریخ تنظیم سند عادی اخیر نسبت به سند ماقبل


هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده باشد آن تعهدنامه علیه امضاء کننده دلیل و مدرک می تواند داشته باشد


ادعای اشتباه در مورد اقرار چون مستند به دلایل کافی ( وصیت نامه و اوراق فروش) می باشد موجه و وارد به نظر می رسد


با توجه به مندرجات اظهارنامه ارسالی از جانب فروشندگان و اظهارات خواندگان به شرح صورت جلسه دادگاه که نتیجتاً دلالت بر تنفیذ معامله از طرف فروشندگان داشته و انکار بعد از اقرار مسموع نیست


امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است


مورد اجاره برای سکونت مستاجر به اجاره واگذار شده و امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است


امضاء هرکس در ذیل هر سندی علیه امضاء کننده آن دلیل بوده بنابراین ادعای اینکه مورد اجاره تجاری بوده و با موافقت و رضایت ضمنی تجدید نظرخوانده صورت گرفته محتاج اثبات و دلیل است