×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

رای به الزام خوانده به تفکیک و سایر اقدامات لازمه مربوطه به ملک مورد دعوی سپس تنظیم سند رسمی انتقال قطعی با رعایت شرائط قرارداد صادر و اعلام می دارد


دادگاه دعوی مطروحه شرکت شهرگان علیه آقای حسن… را موجه دانسته و امر انتقال کوره ها را به آقای سالاری ناشی از بدهی شرکت به آقای عباس ندانسته و حکم به رد دعوی مذکور صادر می نماید


امضاء ذیل نوشته تصدیق امضاء شده و مسلم الصدور تلقی شده و با وصف فوق مستند عادی ابراز شده معتبر و از نظر محکمه واجد اعتبار اسناد رسمی است و رسیدگی به اصالت آن موثر در مقام نیست


دفاتر شرکت خوانده علیه خواهان غیر تاجر سندیت ندارد


دفتر تجاری در دعوای تاجری بر تاجر دیگر در اثبات بدهی و میزان آن سندیت دارد


محاکم ایران هنگامی می توانند به ورقه استنادیه اعتبار سفته را بدهند که تعهدات متعهد در سفته مزبور با قوانین آمریکا در باب سفته مطابقت داشته و کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بشناسند


صورت مجالس مزایده وسیله ماموردولت تنظیم گردیده و اسناد رسمی محسوب است و اسناد رسمی قابلیت تردید و انکار و تکذیب ندارند و فقط می توان نسبت به آن ادعای جعل نمود که چنین ادعائی هم مطرح نشده است و لذا اصل بقا صحت آن است


ادعای خواهان با اقرار قبلی مشارالیه در اداره ثبت احوال منافات دارد


مستند دعوی خواهان مورد تصدیق خواندگان قرار گرفته لذا از اعتبار برخوردار و بین طرفین و قائم مقام آنان معتبر است


تاریخ تنظیم در اسناد عادی نسبت به اشخاصی که در تنظیم آنها شرکت داشته اند ، معتبر است


اقرار به سند عادی شده است سند مذکور در حکم سند رسمی است


صدور حکم بر ابطال سند عادی مال غیرمنقول و استرداد ثمن معامله به علت اینکه در طرح شهرداری قرار دارد


خوانده نسبت به اصل قرارداد انکار و تردیدی که مقرون به واقع باشد به عمل نیاورده است


اعتبار سند عادی در معاملات اموال غیرمنقول


امضاء آت مندرج در اسناد عادی به خودی خود فاقد اعتبار است مگر آنکه صحت و اصالت آنها به اثبات برسد


سند سجلی برای طرفین تنظیم سند که والدین طفل و اداره ثبت احوال باشد قابل استناد است و اما نسبت به طفل که شخص ثالث محسوب می شود قابل استناد نیست


دادگاه خواهان را به منظور تعیین میزان سن به پزشکی قانونی معرفی کرده و حال آنکه لازمه امر صدور قرار ارجاع به کارشناس و رعایت مواد 444 و 445 ق آ د م که از قواعد آمره دادرسی می باشد


در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته اند معتبر است


چنانچه پیاده نمودن حدود مذکور در سند رسمی مورد نظر باشد استفاده از کارشناسان و مامورین نقشه بردار ثبت می تواند قاطع اختلاف در مرجع وقوع اختلاف قرار گیرد


خواهان به منظور تعویض شناسنامه قدیمی به اداره ثبت احوال محل مراجعه و با تسلیم درخواست و شناسنامه قدیمی و عکس و با تایید این مطلب که شناسنامه مزبور به خودش تعلق دارد تعویض شناسنامه را خواستار شده است