×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

کسی که بر علیه او سند غیر رسمی ابراز می شود می تواند خط یا امضای منتسب به خود را انکار کند و اگر سند منتسب به مدعی علیه نباشد می تواند تردید کند


سندی عادی متعاقب اطلاع از عزل وکیل تنظیم یافته و ذاتاً و از نظر ماهوی فاقد ارزش و اعتبار قانونی و شرعی است


تعلق شناسنامه به تجدید نظر خوانده محرز و مسلم است و در زمرة اسناد رسمی است که با هر دستاویز و انگیزه های شخصی نباید خدشه دار شود


خواسته تغییر نام از فرهاد به مهدی است


تقاضای تجدیدنظر اداره ثبت احوال دایربر اینکه شهادت شهود مخالف مندرجات سند رسمی است


سند وفات با حضور دو نفر گواه طبق موازین قانونی تنظیم گردیده و انکار و تردید در قبال مندرجات آن مسموع نمی باشد


نظریه صادره به جهت نقض در رسیدگی مخدوش اعلام می گردد


انتقال نسق زراعی به زارعی دیگر بدون کسب اجاره وزارت تعاون و امور روستاها فاقد و جاهت است


علی الاصول هنگامی که ابطال سندی خواسته می شود باید معلوم گردد سند مذکور چه بوده و مندرجات آن چیست ؟


ملاک رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستلزم این است که مقدمتاً دیوان عدالت اداری مخالفت طرح تملک را با شرایط و ضوابط قانونی احراز و آن را ابطال و سپس محکمه عمومی نیز دعوی صحت و اعتبار معامله منظور را مورد رسیدگی قرار دهد


دادرس نیز می تواند هر سوالی را که برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند از گواهها بنماید


تعهد به نفع شخص ثالث - در واقع خوانده قائم مقام متوفی در پرداخت بدهی وی محسوب میگردد


صدور رای به استناد ماده 1279 ق م


اراضی شهری - معامله نسبت به اراضی موصوف


دعوی خواهان سالبه به انتفاء موضوع گردیده است انکار بعدی خواهان و ایراد وی به اینکه تاکنون تصفیه حساب با وی نشده و خسارات تاخیر تادیه و غیره پرداخت نشده مسموع و قابل ترتیب اثر نمی باشد


خوانده دعوی در جلسه دادگاه به صدور قولنامه از جانب خود اعتراف نموده و لذا مستند مزبور دارای اعتبار اسناد رسمی است


قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات عمومی


قانون محاسبات عمومی مصوب 1312


قانون اصلاح ماده 205 قانون مجازات عمومی


قانون مجازات متصرفین عدوانی پس از محکومیت به خلع ید