×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

قانون اجازه استخدام اپ موچون تبعه دولت چین برای چای سازی


قانون اجازه استخدام سه نفر مهندس از اتباع آلمان برای کارخانه گودرن سازی


قانون متمم بودجه سال 1312 مملکتی


قانون اصلاح قسمتی از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی و اجازه وضع مقررات جدیدی در قسمت اسعاری قانون مزبور


قانون بودجه سال 1312 مملکتی


اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت


اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان


اساسنامه شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت فارس


اساسنامه سازمان دامداران متحرک


اساسنامه سازمان توسعه کشاورزی و دامپروری ورامین و گرمسار


اساسنامه شرکت صنایع الکترونیک ایران


اساسنامه سازمان تامین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کشور و شهربانی کشور


اساسنامه سازمان شهرسازی خوزستان


قانون اجازه اجرای اساسنامه شرکت ملی نفت ایران


قانون موافقتنامه تحدید حدود فلات قاره بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت سلطنتی عمان


قانون تشکیل صندوق پس انداز مستخدمان رسمی کشوری


قانون تحدید حدود بخشی از فلات قاره بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت امارات عربی متحده


قانون تشکیل انجمن ده و دهبانی


قانون اصلاح تبصره 3 ماده 8 قانون خدمت وظیفه عمومی


شرایط انتقال حق الامتیاز تلفن - لزوم رعایت مقررات شرکت مخابرات