×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

قانون اجازه تعهد اضافی برای تسریع در اجرای برنامه های عمرانی و جاری و بازپرداخت وامها


قانون اصلاح ماده 92 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون اجازه اعطای وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجی و بین المللی


قانون واگذاری دو هزار هکتار از منابع ملی شده اطراف چاه بهار به شهرداری چاه بهار


قانون اعطای یک پایه ترفیع و تمدید مهلت اصلاح قانون استخدام کشوری


قانون واگذاری اراضی مورد نیاز از منابع ملی شده به شهرداری حبیب آباد اصفهان


قانون پروتکل همکاری فنی راجع به عکسبرداری هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه


قانون الحاق یک ماده به قانون تاسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی


قانون معافیت اجناس وارداتی سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سایر عوارض


قانون پروتکل منعقد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی


قانون بنیاد شاهنشاهی فرهنگستان های ایران


قانون تاسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و درجه داران و افراد کادر ثابت و همردیفان ژاندارمری کشور و شهربانی کشور


قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم مغولستان


قانون پرداخت مستمری به آقای عبدالخالق رومانفسکی دوبچا


قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه


قانون موافقتنامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری لبنان


قانون اصلاح ماده 87 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون اصلاح الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب 1339 3 12


قانون موافقتنامه همکاری بلندمدت اقتصادی فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم بلغارستان


قانون تقلیل حق ثبت سفارش کالا