×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

قانون اصلاح بند ه ماده 21 قانون بیمه های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه ها و کارخانجات ارتش و الحاق دو ماده به قانون مزبور


قانون اجازه عضویت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در انجمن بین المللی مدیریت امور استخدامی ایالات متحده آمریکا


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه


قانون واگذاری اراضی مورد نیاز شهرداری قم از اراضی ملی شده شهرستان مذکور برای احداث گورستان


قانون شمول اصلاح قانون اجازه پرداخت مزایای ویژه افسران و درجه داران ارتش شاهنشاهی به افسران و درجه داران ژاندارمری کشور


قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس سازمان تامین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کشور و شهربانی کشور


قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت هواپیمائی ملی ایران و مقررات بهره برداری هوائی کشوری


اجازه تامین اعتبار جهت خرید تجهیزات مراکز ترانزیت تله تایپ الکترونیکی


قانون شمول مقررات استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران به هیات آموزشی دانشگاه سابق شیراز که طبق قانون تاسیس دانشگاه پهلوی به دانشگاه مزبور منتقل شده اند


قانون اصلاح تبصره ماده واحده قانون مربوط به تعمیم تبدیل درجه داران فنی نیروی هوائی نسبت به ناو استواریکم های رسته های مخصوص نیروی دریائی


مقررات مربوط به پایه حقوق و حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی هیات آموزشی و پژوهشی موسسات عالی علمی دولتی


قانون واگذاری چهل هکتار زمین از منابع ملی شده به سازمان آب و فاضلاب اصفهان


قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه های کشور


قانون حقوق و مزایای پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی


لازم است در صورت امتناع اولیاء دم بر دادن قسم بمنکر حاکم دادگاه خود اقدام بدادن سوگند نماید


قصاص نفس با توجه به محتویات پرونده و اعترافات صریح متهم به ارتکاب قتل و احراز بزه انتسابی


قتل در شارع عام - دادگاه حکم به پرداخت دیه از بیت المال داده است


تشخیص کفایت یا کفایت دلیل بعهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده است


اگر چه فشارروحی وارده از طرف متهم و همچنین ایراد ضرب و جرح عمدی موثر در اقدامات مقتوله به خودکشی بوده ولیکن متهم مباشر عمل موصوف نمی باشد


قصاص نفس - قتل عمدی - زنای غیرمحصنه - خرید مشروبات الکلی