×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

قتل عمد - قصاص نفس با توجه به اقرار متهم


درموردیکه اولیاء دم حاضر بقسم دادن متهم نباشند باید دادگاه قرارموقوفی دعوی صادر کند نه حکم برائت


تسبیب در قتل غیرعمدی و تقسیم مسئولیت پرداخت دیه بین چند نفر


شواهدی ازقبیل فرار متهم وتاخیر درگشودن در حیاط هنگام وقوع حادثه وفوت مشکوک همسر قبلی متهم واختلاف گوئیهای متهم و که مبنای حصول لوث برحاکم دادگاه در اجرای مراسم قسامه شده با سایر قرائن معارضند


فروش دیگ زود پز غیراستاندارد


تقسیم ترکه - تقسیم سرقفلی


دیوانعالی کشور درخصوص حدوث اختلاف فیمابین دادسرای عمومی ودادسرای انقلاب اسلامی حل اختلاف فرموده تجدیدعنوان ازطرف آقای بازپرس خلاف موازین قانونی می باشد


فروشندگان آرد نیز افراد صنفی و نانوا می باشند باستنادقانون تعزیرات حکومتی قرارعدم صلاحیت رسیدگی به صلاحیت رسیدگی دادسرای انقلاب اسلامی صادر شده است


تشخیص دادگاه به غیرعمدی بودن قتل حکم برائت از قتل عمد تلقی نمی شود


شرایط اخطار به کفیل در رابطه با تسلیم متهم ظرف 20 روز - تخلف انتظامی آقای قاضی مشتکی عنه در احضار ضامن


تصویبنامه شورای عالی قضائی در مورد مستثنیات دین


تصویبنامه شورای عالی قضائی در مورد مستثنیات دین


قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده


قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه


اگرحکم دادگاه کیفری درموردضرروزیان ناشی ازجرم قابل رسیدگی در دیوانعالی کشورباشدحکم جزائی هم به تبع آن قابل رسیدگی دردیوان عالی کشور است


خرید وفروش وحمل سیگارهای داخلی که ازطرف دولت عرضه شده مشمول مقررات قاچاق نیست


حکم دادگاه درمورد پرداخت دیه مقتول ازبیت المال ،قابل رسیدگی شکلی در دیوانعالی کشور نیست


در جرم فحاشی ، شاکی میتواند به بازپرس یا جانشین او شکایت نماید و صلاحیت دادگاه کیفری 2 در رسیدگی باین موضوع بمعنای نفی صلاحیت دادسرا نمیباشد


اهانت بکسانیکه درسمت های مختلف دولتی انجام وظیفه مینماینداز جرائمی نیست که باانصراف شاکی رسیدگی موقوف شود


اگروقوع قتل غیرعمدی قبل ازقانون تعزیرات باشدمقررات قانون تعزیرات قابل اعمال نیست