×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

جرم تصرف باقهر وغلبه ازمصادیق مستثنیات تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی اصلاحی شهریورماه 1358ومشمول عفوعمومی نمیباشد


دادگاههای کیفری 1 و 2 برحسب مورد صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال را دارند


تفسیر قانونی ماده 22 قانون تاسیس دانشگاه بین المللی اسلامی راجع به شمول قانون محاسبات عمومی در مورد این دانشگاه و دانشگاهها دیگر


قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی


قانون راجع به موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهور اسلامی ایران و دولت جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی لیبی


اعتراض به ثبت خوانده و درخواست صدور حکم به احراز وقفیت


اختلاف طرفین در زمینه تاریخ حضور دردفترخانه (بنحوی که دادگاه استدلال نموده ) ملاک فسخ یا بی اعتباری قرارداد تلقی نمیگردد


خوانده یکصد عدد از124 سکه مهریه را باینجانب بذل نموده و بنده طی همین سند قبول نمودم


تبدیل تعهد بنحویکه متعهدله مافی الذمه متعهد رابه کس دیگری منتقل نماید نیازی باخذ رضایت متعهد ندارد


اعتراض به مراحل و اقدامات ثبتی


ابطال سند مالکیت فعلی و صدور سند مالکیت جدید


مطالبه دسترنج و دیوارکشی باغ


با این وصف آقای مهندس وکالت در اقرار و یا نمایندگی در تصدیق بدهکاری شرکت را نداشته است


تصرف وراث در ترکه به هر منظوری که بعمل آمده باشد بدون اجازه دیان نافذ نیست


علم شاهد معرفی شده از مشهود به علم نوعی بوده و در اوصاف شهادت علم شخصی لازم است


مطالبه و جبران خسارت منوط به اثبات تعدی و تفریط نگهبانان در مراقبت از اموال است


دعوی خلع ید ویژه موردیست که هیچگونه رابطه قراردادی و حقوقی فیمابین طرفین موجود نباشد


اجرت المثل نیز از مقوله خسارات است


عقد وکالت از عقود مملک نبوده و از مندرجات آن نیز ظهور بیع مستفاد نمیگردد


تخلف مستاجر بلحاظ تغییر شغل ناظر به تعیین شغل معین میباشد