×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

اخراج و تسلیم ماترک


تاریخ اسناد عادی فیمابین متعاقدین معتبر است - آنچه وکیل انجام داده منتسب بخوانده میباشد


دلیل دیگری که تبرعی بودن پرداخت مزبور را توجیه کند وجود ندارد


ماده 265 ق م که هر پرداختی را متضمن وجود دینی میداند که اثبات خلاف آن محتاج دلیلی است و درمانحن فیه آنچه مورد ادعای شاکی واقع گردیده بر خلاف اماره مذکور میباشد


خلع ید - کارگروکارفرما - اجرت المثل ایام تصرف


رانندگی با وسایلی که واجد عیب ونقص فنی هستند بی مبالاتی مفروض و بدین اعتبار مسئولیت متهم در ابراز حادثه محرز است


ایادی قبلی - الزام به تفکیک و انتقال رسمی ملک متنازع فیه


مطالبه اجور و خسارت


ایراد صدمه غیر عمدی در اثرانفجار آبگرمکن


با وصف ادعای عدم تعلق امضای ذیل چک از سوی مشارالیه و ارجاع امر به کارشناس جهت احراز واقعیت موضوع اقدامی جهت پرداخت دستمزد کارشناس به عمل نیاورده است


مندرجات چک مزبور از حیث تغییر و دوباره نویسی مبلغ نهصدهزار ریال به نه میلیون ریال و عدد - 9000000 ریال به - 90000000 مورد جعل واقع شده است


چک در وجه حامل صادر گردیده و به این اعتبار وجه آن از دارائی متهم خارج و متعلق حق غیر است


هرچند در قرارداد مبلع ثمن معامله صریحاً مشخص و اعلام نشده است اما با توجه به اثر نسبی قراردادها و اینکه از محتوای کلام قانونگذار علم طرفین به عوضین مستفاد میگردد


مطالبه اجور معوقه - خسارت دادرسی


خریدار در جریان انتقال رسمی ملک متوجه بدهکاری خوانده بابت مالیات مشاغل و عوارض ملک شده است


جلسه اول رسیدگی منقضی و تشبث به دلیل جدید پس از برگزاری جلسه اول رسیدگی موجب اطاله وقت میباشد


عدم رعایت ماده 263 آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی از طرف پیمانکار و سقوط و فوت کارگر


موضوع اتهام رابطه نامشروع


فحاشی و مزاحمت - رفع مزاحمت


حکم برصحت و تعلق امضاء سند عادی