×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

سرعت غیر مجاز - خسارت


افزایش خواسته - شرکت نامه عادی - شرکت تضامنی


بایع از کلیه عیوب تبرّی کرده است و تصرف بعدی خواهان در بیع حکایت از رضای وی به معامله و کیفیت اخیر بیع دارد


تقاضای فسخ و ابطال وکالت نامه


انعقاد عقد وکالت با وصف عدم عزل وکیل موجب سقوط اختیار و توانائی موکل در انجام امور تفویض شده به وکیل نخواهد بود


لغو تصویبنامه شماره 22269 ت 24981ه مورخ 1380 5 13


استفاده از مرخصی استحقاقی ذخیره شده هنگام بازنشستگی حداکثر به مدت چهار ماه تجویز گردیده و زائد بر آن مجوز قانونی نداشته است


عدم امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره در تنظیم قرارداد وکالت موثر در مقام نبوده و نافی سمت و اختیار مدیرعامل شرکت در انتخاب وکیل دادگستری به منظور اقامه دعوی درمراجع قضائی نمی باشد


تصویبنامه راجع به حق ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون سراسری


اصلاحیه اساسنامه شرکت پخش فرآورده های پزشکی ایران


آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه درخصوص تعیین نماینده وزارت کار واموراجتماعی در هیات حمایت از صنایع


قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص فوق العاده شغل و فوق العاده خاص (فوق العاده جذب ) مفید جوازپرداخت منحصرا در مدت تصدی مشاغل مدیریت است


ابطال قسمتی ازبخشنامه شماره 620 5050 10 مورخ 1379 8 18 معاون برنامه ریزی ونیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر عدم استخدام قطعی متعهدین خدمت به وزارت آموزش وپرورش


آئین نامه حق الزحمه داوری موضوع ماده 498 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی


اصلاح آئین نامه اجرائی بند(ب ) تبصره (24) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


ابطال بند یک ماده 146 و ابطال ماده 147 از مقررات پرسنل وظیفه سپاه پاسداران (کتاب سرباز) در مورد کسر حقوق بازنشستگی از سربازان وظیفه


آراء قطعی شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است


تصویب نامه در خصوص الحاق بند(ن ) به ماده (6) اساسنامه شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی - مصوب 1354


تصویبنامه راجع به شروع کار در ماه مبارک رمضان