×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص تعیین سقف بیمه عمر و حوادث جانبازان


اصلاح ماده (3) آئین نامه اجرائی انتشار یکصد میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع بند(و) تبصره 40 قانون بودجه سال 1380


تصویبنامه راجع به تسهیلات مالی از منابع خارجی


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوی اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه


اصلاحیه قانون بودجه سال 1380 کل کشور


قانون انتقال زندانها ومراکز اقدامات تامینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها


قانون استفساریه ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و بند(ط) تبصره (35) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای


آئین نامه اتحادیه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان


تاجر ورشکسته ازتاریخ صدور حکم از تصرف در اموال خود محروم شده و هرگونه ادعائی می بایستی بطرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی طرح شود


شرکت خوانده شرکتی دایر و فعال است که نخواسته بدهی خود به شرکت خواهان راحسب ادعائی نپردازد این وضع انطباقی با ماده 413 ق ت نداشته است


رابطه بین متصدی حمل و نقل با رانندگانی که بدین منظور بکار گرفته می شوند هیچگونه اثری در رفع مسئولیت و تعهد خوانده در برابر صاحب کالا ایجاد نمی نماید


مسئولیت سازمان بنادر و کشتیرانی در مقابل صاحب کالا پس از امضا و مبادله اوراق بارشماری بین مامورین بندرو شرکت کشتیرانی شروع می شود


مقررات ماده 21 ظهر بارنامه بعنوان شرط ضمن عقد در رابطه خصوصی طرفین جهت امکان مطالبه خسارت ناشی از کسر تخلیه بار بین صاحب کالا و متصدی حمل و نقل مورد پذیرش قرار گرفته است


به استناد بند 6 ماده 54 قانون دریائی ایران و ماده 393 ق ت دعوی علیه موکل مشمول مرورزمان است


با توجه به تراضی بین طرفین در خصوص پرداخت خسارت مشموله شیرینی های فاسد شده دعوی را بنحو مطروحه بلادلیل است


اینکه خوانده با دریافت اجرت از خواهان اقدام به حمل کالای مورد ترافع نموده و در نتیجه با توجه بماده 388 ق ت مسئولیت تحویل آنها را به مدعی دارد می باشد


رابطه حقوقی بین صاحب کالا با بانک مرکزی ارزش تاثیری در رابطه حقوقی صاحب کالا با متصدی حمل و نقل ندارد


دعوی خواهان را تا میزان 18154640 ریال قیمت کالای از بین رفته وارد تشخیص


دادگاه با توجه به مدلول ماده 386 ق ت که در چنین صورتی مسئولیت متصدی حمل و نقل را فقط در پرداخت قیمت دانسته است