×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

فته طلب (سفته ) سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معینی یاعندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معینی کارسازی نماید


برفرض که خوانده سفته ها را بابت تضمین پسرش تسلیم کرده باشد با پرداخت نشدن اصل بدهی ، خواهان مجاز در وصول طلبش از محل تضمین می باشد


چنانچه واگذاری این سفته ها از طرف آقای (ن ) به آقای (ع ) صحیح فرض شود بازهم مشمول حکم مصادره اموال آقای (ع ) خواهد بود


ادعای تسامح کارفرما در ابطال ضمانت نامه که سفته های مستند دعوی بابت آن تسلیم شده ارتباطی به بانک ملی ایران که مسئول پرداخت وجه ضمانت نامه به کارفرما بدون قید وشرط بوده ندارد


نوشتن اسم خواهان بعد از واخواست وانتقال بدون ظهرنویسی اشکالی ندارد


محاکم ایران هنگامی می توانند بورقه استنادیه اعتبار سفته را بدهند که اولا تعهدات متعهد در سفته مزبور با قوانین آمریکا در باب سفته مطابقت داشته باشد و کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده بموجب قوانین خودیا عقود اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بشناسد


بموجب ماده 301 ق ت ، صورتحساب مذکور در ماده 300 باید توسط دونفر تاجر تصدیق شودو


محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات رااز اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید


اعتراض تجدیدنظرخواه بر قرار صادره وارد است زیرا آقای (الف ) متعهد سفته های موضوع دعوی است نه ظهرنویس


پس از انقضاء مواد مقرره قانونی دعوی دارنده برات بر ظهرنویس ها وهمچنین دعوی هر یک از ظهرنویس ها بر یدسابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد


پس از انقضاء مواعد مقرره در دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویسها برید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد


در مورد برواتیکه باید در خارجه تادیه شود اقامه دعوای بر علیه برات دهنده یا ظهرنویسهای مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید بعمل آید


سفته های مستند دعوی مربوط است به بعد از تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 2 1362 بنابراین قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام شامل دعوی مطروحه نمی شود


با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ( قانون وصول نحوه مطالبات بانکها) رای در قسمتی که مربوط به رد دعوی خسارت است نقض می شود


دارنده براتی که بعلت عدم تادیه اعتراض شده است باید ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تادیه را بوسیله اظهار نامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه بکسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد


مراجعه به ظهرنویس وقتی امکان پذیر است که اعتراض واخواست (اعتراض عدم تادیه ) بعمل آمده باشد


محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند


درشرایطی که در قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت مسئولیت تضامنی ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده منحصرا با کسیکه از او ضمانت کرده پیش بینی گردیده است


ادعای تضمینی بودن سفته ها با توجه به اینکه در متن سفته ها چنین مطلبی قید نگردیده بلادلیل ومدرک است و استناد به دفاتر بانک نیز بی وجه است


شعبه دیوان ایراد گرفته است که تعیین شود چه کسانی متعهد هستند و امضای سوم متعلق به چه کسی است