×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

خواهان نمتوانسته پرداخت دیون دریافتی از ناحیه مدیرعامل را تضمین یا تعهد کند اینگونه عملیات خود بخودی باطل است


استدلال دادگاه و مفاد ماده 108 ق ت و ماده 633 ق 0آ0د م و عنایت باینکه اصول 34و159و167 ق ،1 به معنای بی اعتباری توافق طرفین در ارجاع اختلاف بداوری نمی باشد


به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی در مورد عملیات وتصمیمات شرکت سهامی ، بطلان عملیات و تصمیمات آن اعلام می گردد


مقررات ماده 141 ق ت ناظر به انحلال شرکت بوده ومنصرف از توقف ورشکستگی است


تصمیم متخذه با اختیارات حاصله از تبصره ذیل ماده 124 ق ت اتخاذ گردیده دعوی خواهان مبنی بر ابطال صورتجلسه فوق مردود است


دادگاه به استناد مواد201و202 ق ت حکم انحلال شرکت را صادرنموده که توسط دیوان ابرام شده است


خواهانها بطلان صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکتی را خواسته اند که دارای شخصیت حقوقی مستقل وجدا از شخصیت شرکاء آن می باشد در حالیکه این شرکت را طرف دعوی قرار نداده اند قرار و عدم استماع صادر نموده لکن دیوان آن را نقض نموده است


به صراحت ماده 11 اساسنامه شرکت با اکثریت عددی که سه چهارم سهام را بدر اختیار داشته باشندتصمیمات شرکاء در مجامع عمومی عادی فوق العاده به تصویب می رسد و در صورت عدم حصول نتیجه بر طبق ماده 106 ق ت تصمیم گیری خواهد شد


معترض مدعی است که با توجه به اینکه شرکت با مسئولیت محدود است مطابق ماده 103 ق ت نقل وانتقال سهام آنها جز با سند رسمی غیر قانونی و باطل است


در شرکت با مسئولیت محدود تعیین حقوق و وظیفه برای عمل هریک از شرکاء بدون ثبت در صورتجلسه و اعلام به اداره ثبت شرکتها مغایر با قواعد آمره و موازین تجاری است


خواهان در پرونده تقابل اظهار داشته طبق قرارداد باید معامله به امضاء کلیه سهامداران برسد و نرسیده در جلسه عمومی فوق العاده مورد مخالفت قرار گرفته و قرارداد مغایر بامواد102و103و106 ق ت در باب شرکتهای با مسئولیت محدود است


اساسا انتقال سهم الشرکه صورت نگرفته که اجرای مقررات مواد102و 103 ق ت را ایجاب نماید


تجویز پرداخت بهاء سهام شرکت با مسولیت محدود بدون تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه باوجودیکه واخواه مدعی بوده با پیدا کردن مشتری واخوانده حاضر به انتقال سهام خودنشده انطباقی با قرارداد و توافق طرفین وماده 103 ق ت ندارد


با فرض آنکه مجمع عمومی متشکله دارای اکثریت نمی بود تنها راه تجدید دعوت با انجام تشریفات مقرر در قانون بوده است


انتقال سهام بی نام با قبض واقباض بعمل می آید


آقای (الف ) جزء افراد مندرج در لیست قانون حفاظت صنایع نبوده و و سهام وی در مشول بند(ب ) قانون حفاظت صنایع قرار نمی گیرد


درخصوص ارزش واقعی یا ارزش اسمی سهام


اختلاف بین صاحبان سهام شرکت باید در درجه اول بر اساس اکثریت آراء با رعایت قانون تجارت حل شود


درشرکتهای سهامی عام نقل وانتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهم بشود


فروش قسمتی از دارائی شرکت وسیله خوانده دعوی اصلی که سمت مدیر عامل و ریاست هیئت مدیره را داشته تغییر در سرمایه محسوب نمی شود تا رعایت ماده 83 قانون تجارت و ماده 15 اساسنامه شرکت ضرورت داشته باشد