×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت است و می تواند مستقیما و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند


توجه به مقرراتی که برای انتقال سهام با نام شرکت سهامی وضمانت اجرای عدم رعایت آن پیش بینی شده ضرورت داشته است


در شرکت با مسئولیت محدود هیچیک از شرکاء نمی توانند کلیه یا قسمتی از سهم الشرکه خود را بغیر واگذار و یا نسبت به آن رهن بنمایند مگر با رضایت و موافقت اکثریت عددی شرکاء که سه چهارم سرمایه شرکت را دارا باشند


تصمیمات راجع به شرکت همواره می بایستی با اکثریت عددی شرکاء گردد و به لحاظ عدم رعایت اساسنامه شرکت در انتقال سهم الشرکه انتقال سهام مخالف قانون تجارت است


تصویبنامه راجع به ماموریت مستخدمان رسمی دستگاههای دولتی به دانشگاه مذاهب اسلامی


آئین نامه تشکیل شورای ارزشیابی هنرمندان هنرهای سنتی و ضوابط ارزشیابی این هنرمندان در رشته های کتابت ، نگارگری و هنرهای صناعی


تصویبنامه راجع به برگزاری کارگاه آموزشی فناوری چاپ


اصلاح آئین نامه اجرائی بند(ج ) ماده (139) و بند(د) ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در اجرای بند(الف ) ماده (109) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379


آئین نامه تشکیل شورای اجتماعی کشور


ادعای خواهان در مورد هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و هزینه کارشناسی محمول بر صحت است


عدم مراجعه زوج به پزشک دلیل اثبات عنن وی محسوب نمی گردد - مرجع تجدیدنظر صرفا به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته است حق رسیدگی و اظهارنظر را دارد


جنونی رافع مسئولیت کیفری است که در حین ارتکاب جرم وجود داشته باشد


قصد فعل و قصد نتیجه از شرایط تحقق قتل عمدی بوده و محرز نمی باشد


افراز عملی بدون توافق شرکاء نمی تواند منشاء اثر و دارای ارزش و اعتبار قانونی بوده باشد


هر چند آتش زدن از مصادیق افعالی است که موجب قتل می شود اما دلیلی وجود ندارد که محکوم علیه قصد آتش زدن را داشته باشد


دادگاه در مورد قتل عمدی متهم را به قصاص نفس محکوم و اجرای حکم به پرداخت سهم فرزندان صغیر مقتول از دیه موکول گردیده است


دادگاه متهم را در مورد قتل عمدی همسرش به قصاص نفس محکوم و اجرای حکم را به پرداخت نصف دیه به قاتل موکول نموده است


چون شرط معامله دایر به تایید فرم فروش از طرف صاحب کالا انجام نگرفته است ، بیع تحقق حاصل نکرده و خریدار مستحق مبیع نیست تا فروشنده ملزم به انتقال گردد


رای بر محکومیت متهم به قصاص نفس در قبال دریافت نصف دیه آن از اولیاء دم و پرداخت یکفقره دیه کامل مرد (با تعین نوع آن در اجرای احکام ) بابت مردن جنین 5 ماهه پسر داخل شکم مادر در حق اولیاء دم صادر و اعلام میدارد