×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

قیم صغار (مادر اولیاء دم ) حق تقاضای قصاص ندارد - شرب خمر و نگهداری تجهیزات ماهواره


خسارت تاخیر در انجام تعهد برمبنای مبلغ تعیین شده در قرارداد قابل مطالبه است


اقامتگاه تعیین شده در رای داوری ملاک برای ابلاغ رای داوری است


قانون مدنی


کارشناسی - خبره - افزایش سرمایه در سالهای بعد و بفرض عدم پرداخت بعض یاکل سرمایه اضافه شده موجب اعمال ماده 35 ق ت نخواهد بود


حکم برالزام خوانده به حضور در سازمان بورس اوراق بهادارتهران و انتقال و واگذاری 481 سهم از سهام شرکت 00 به خواهان


مواردی که دادگاه می تواند قرار ابطال دادخواست صادر نماید احصاء گردیده و عدم ابراز دفاتر تجارتی به فرض اینکه قرار ابراز آن وفق مقررات قانون صادر شده باشد از موارد مذکور نمی باشد


دفتر تاجر در اثبات بدهی و میزان آن سندیت دارد


دفاتر تجارتی در صورتیکه مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار در امور تجاری و در غیر اینصورت فقط علیه صاحب آن معتبر خواهدبود


دفاتر بانک جزء دلایل می باشد - الزام به فک رهن


دفاترتجارتی درصورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشدبین تجاردرامور تجارتی سندیت خواهد داشت در غیر اینصورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود


ادعای وکیل خوانده دایر بر نفی تاجر بودن خواهان ، باتوجه به گزارش کارشناسی پرداختهای آقای ثبت شده در دفاتر سال 1357 و قدر متیقن فعالیت تجاری خواهان مستفاد می گردد مردود است


تجویز انتقال منافع مغازه استیجاری به غیر


با توجه به نظر کارشناس ملک غیرقابل تقسیم است وحکم به فروش مال مشترک صادر میشود


حکم برخلع زارع نصفه کار از زمین زراعی و تحویل سویا بعنوان اجرت المثل ایام تصرف


باوصول نشدن چکهای موضوع قرارداد،حکم برفسخ معامله صادرمیشود


باابطال سند سجلی حکم به الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید بتاریخ تولد هشتم مرداد ماه 1349 صادرمیشود


رها شدن گاو در جاده و تصادف منتهی به ورود خسارت


حکم برخلع یدازاراضی مشاعی که بصورت نسق زارعی میباشد


تخلیه مورداجاره بعلت انتقال به غیر