×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

تقاضای تصحیح شناسنامه با توجه به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنهامصوب دوم بهمن ماه 1357مسموع نیست


بتجویز ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 57 حکم به فروش تراکتور مشاعی صادرمیشود


باابطال شناسنامه مورد خواسته حکم بر الزام خوانده به صدور شناسنامه جدید بتاریخ جدید بنام خواهان صادرمیگردد


درصورت سکوت طرفین قرارداد اصل براینست که مستاجرحق انتقال مورد اجاره را به غیر را دارد


دعوی ابطال شناسنامه مسموع میباشد


بامصادف بودن روز تنظیم سند باتعطیلی ،طرفین باتوافق روزدیگری را بایدتعیین نمایند


دادگاه احداث اعیانی را ناشی از شرکت وازناحیه کلیه شرکاءتشخیص داده است علیهذا مبانی حقانیت خواهانها در آراء صادره از شعب دادگاه عمومی یکسان نمی باشد


دسترنج رعیتی و حق اولویت و گاوبندی و عناوینی نظیر آنها به رسمیت شناخته شده ناظر به جائی است که وجود چنین حقی برای متصرف ثابت باشد و منصرف از رابطه مبتنی بر غصب است


رای دادگاه عمومی در صورتی اصراری محسوب و در هیات عمومی مطرح می شود که مرجع تجدیدنظرآن دیوانعالی کشورباشد


بااحراز تحقق بیع دلیلی بر صوری بودن مبایعه در پرونده ملاحظه نمی گردد


قانون روابط موجر و مستاجر در تمامی نقاط شهرکه در محدوده خدمات شهرداری قرارگرفته باشد به شرط انتشارآگهی مربوطه اجرامی گردد


آیا کمک دندان پزشکان تجربی مشمول قانون مالک و مستاجرسال 56 هستند یا خیر و آیا حق کسب و پیشه به آنها تعلق می گیردیاخیر؟


قرارتامین خواسته فقط به وسیله دادگاههای دادگستری جایزاست وسایر مراجع از جمله مراجع حل اختلاف کارگری حق صدورآن راندارند


قانون موجر و مستاجر سال 56 در چه شهر و یا شهرستانهایی قابل اجرا است و آیا در صورت صدور آگهی اجرای آن قانون توابع آن شهرها و یا شهرستانها نیز شامل آن قانون خواهند شد یاخیر؟


با انحلال دادسراها صدور قرارتامین خواسته امکان پذیر نیست


در مواردی که طرفین بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل ازانقضای ده روز مذکور دراجرائیه سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق اجرا از محکوم علیه دریافت میگردد


صدورچک بلامحل مجازات خاص خود رادارد ودرهرحال به عنوان ورشکستگی و کلاهبرداری قابل تعقیب نیست


صدور حکم محکومیت ورشکسته به تقصیر به تحمل یکسال حبس تعزیری - اجرای موقت حکم محکومیت کیفری


صدور قرار بازداشت ورشکسته به لحاظ اینکه بوظیفه مقرر در مواد 413 و 414 ق ت عمل ننموده است


صدور حکم ورشکستگی عمده فروش دارای پروانه کسب - اعتراض به حکم ورشکستگی و تاریخ توقف از طرف طلبکارانی که در دعوی شرکت نداشته اند