×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

اشتراک در جنایت و تقسیم بالسویه دین بین محکومین


تسبیب در قتل غیرعمدی


مقتول مباشر و دو برادر سبب هستند لکن دوسبب درطول هم ،بنظردیوان سبب قریب ضامن دیه است


در باب اسباب همیشه سبب قریب ضامن است واسباب بعید و ابعد ملاحظه نمی شود


دادگاه سبب اول رامسئول پرداخت دیه دانسته و شعبه دیوان شعبه دیوان سبب دوم را


در صورت اجتماع مباشر و سبب ، مباشر ضامن است


با بودن مباشر نوبت به تسبیب نمی رسد


سببیت کارفرما و صاحب کار در رابطه باحادثه بعیدوغیرعرفی است


وقتی ضمان متوجه سبب می شود که پای یک فاعل عاقل و بالغ و با اراده در میان نباشد


اقوائیت سبب وقتی احرازمی گردد که بین سبب وحادثه فعل فاعل بالاراده و مختار فاصله نباشد


سبب اقوی از مباشر است


سبب اقوی از مباشر است


دلیلی دائر براین که سبب اقوی ازمباشرباشددر پرونده امرمشهودنیست


سهل انگاری و اهمال در نگهداری و اطلاع از خطرحمله و آسیب رساندن ازشرایط اصلی تحقق ضمان ومسئولیت صاحب حیوان و نگهدارنده است


تسبیب در حریق منجر به فوت


عدم استفاده ازدیرک نگهدارنده درموقع پی کشی موجب تسبیب در جنایت شده است


رای به پرداخت دیه توسط متهمان که شبانه مقتول راباخود بیرون برده اند


تنها شکایت اولیای دم برای اثبات قتل کافی نیست


عدم اثبات دعوت مقتول از طرف متهم


برخورد دو وسیله نقلیه - قتل شبه عمد