×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

برخورد دو وسیله نقلیه اتومبیل با موتورسیکلت (نظریه )تنفیذشده


اگرقتل براثرتیراندازی قاتل که به امر آمرقانونی بوده وتخلفی ازمقررات صورت نگرفته باشددیه به عهده بیت المال است


عدم رعایت جهات ایمنی در احداث جوی آب در مسیر عبور عموم و عدم پوشش جوی آب از طرف شهرداری


قتل به تسبیب محسوب می گردد و موجب دیه است


درقتل خطای محض پرداخت دیه بعهده جانی است


طریق اثبات قتل خطای محض اقراراست و پرداخت دیه به عهده شخص جانی است


درقتل خطای محض پرداخت دیه به عهده عاقله جانی است


درقتل خطای محض مسئول پرداخت دیه عاقله جانی است


درقتل خطای محض مسئول پرداخت دیه عاقله جانی است


مسئول پرداخت دیه در قتل شبیه عمدی خود قاتل است


مسئول پرداخت دیه در قتل عمدی قاتل است


در خصوص اعسار از پرداخت دیه به صورت دفعه


پرداخت دیه در قتل خطای محض ظرف مدت 3 سال


پرداخت دیه در قتل شبیه عمدی در مدت 2 سال


پرداخت دیه قتل عمدی در مدت یک سال


پس از پرداخت نصف دیه کامله به جانی مرد قصاص شود


پس از پرداخت نصف دیه کامله به جانی مرد قصاص شود


تفاضل دیه زن و مرد در قتل غیر عمدی


تفافضل دیه مرد و زن در قتل عمدی


درصورت وقوع قتل در ماه حرام دیه تغلیظ میشود