×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

عدم تهیه وسیله وموجبات اجرای قرارکارشناسی سبب خروج این دلیل از عداددلائل درخواست کننده میشود


تمبر هزینه دادرسی در مرحله واخواهی در دعاوی مالی تامیزان پنج میلیون ریال 5 1 برابر و بیش از پنج میلیون ریال ونیزدردعاوی غیر مالی دو برابر هزینه دادرسی مرحله بدوی است


مادام که حکم قطعی از دادگاه کیفری راجع باصالت و یا جعلیت سند صادر نشده باشددادگاه حقوقی برسیدگی خودادامه می دهد


سازمان تربیت بدنی دولتی محسوب ومعاف ازهزینه دادرسی است


اگر خوانده به سمت نماینده قضائی ایراد کند مسموع نیست


قتلی که بتصورمهدورالدم بودن صورت بگیرد خطای شبیه عمد محسوب وموجب پرداخت دیه است


برابربند ب ماده 295 قتل خطای محض موجب پرداخت دیه است


ارتکاب قتل خطای محض موجب پرداخت دیه است


قاتل مقتول را مهدورالدم می دانسته نه محقون الدم


قتل عمدی واعتقاد به مهدورالدم بودن


قتل عمدی و اعتقاد به مهدورالدم بودن


قتل عمدی و اعتقاد به مهدورالدم بودن


قتل عمدی و اعتقاد به مهدورالدم بودن


قتل عمدی و اعتقاد به مهدورالدم بودن


قتل عمدی و اعتقاد به مهدورالدم بودن


حالات روانی متهم به علت استعمال مواد مخدریافشار فقر وگرفتاری درحدی نیست که موجب سلب اختیار و رافع تکلیف باشد


این که متهم مسلوب الاراده نشده بود و قدرت هر گونه تصمیم گیری را داشته محرزاست


قتل توسط نابالغ ، خطای محض محسوب و عاقله مسئول پرداخت دیه است


قتل توسط نابالغ ، خطای محض محسوب و عاقله مسئول پرداخت دیه است


قتل توسط نابالغ ، خطای محض محسوب و عاقله مسئول پرداخت دیه است