×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

قانون الحاق یک تبصره به ماده اول قانون راجع به اطبای خارجی مصوب 1312 6 8


قانون اصلاح قانون اجازه پرداخت مزایای ویژه به افسران و درجه داران ارتش شاهنشاهی


قانون الحاق یک تبصره به بند (د) اصلاحی ماده 58 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب 1350 3 31


قانون مربوط به ارتقا درجه سرجوخه های ارتش به گروهبان سومی


قانون مربوط به احتساب یک هزار ریال کمک هزینه افسران و همردیفان جزو حقوق آنان


الحاق یک تبصره به ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 3 قانون اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان و اصلاح ماده 4 آن آیین نامه


الحاق یک ماده به متمم آیین نامه فوق العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی


اصلاح ماده 30 آیین نامه فوق العاده و هزینه سفر افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی


اصلاح بعضی از مواد آئین نامه اجرائی ماده 2 قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای مصوب تیر ماه 1349 کمیسیونهای آموزش و پرور و استخدام مجلسین


آئین نامه فوق العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی دریائی شاهنشاهی


اصلاح موادی از آیین نامه حق فنی درجه داران کادر ثابت رسته موزیک


الحاق یک ماده به آیین نامه هزینه سفر و فوق العاده و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی


اصلاح آئین نامه اجرای مالیات بر اراضی بایر موضوع تبصره 4 ماده 214 قانون مالیاتهای مستقیم


اصلاح بعضی از مواد آئین نامه اجرائی موضوع بندهای 8 و 9 و 10 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم


قانون تفسیر تبصره یک ماده واحده قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی


قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن


قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان


قانون دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و تغییر گروه استخدامی


قانون اجازه اخذ وام و اعتبارات به شرکت ملی ذوب آهن ایران


قانون پروتکل بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه درباره بیمه دانشجویان ایرانی مقیم کشور فرانسه