×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

اصلاح تبصره ماده 123آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی


اصلاح ماده16نظامنامه دفتر امور محجورین وتحریر ترکه


تایید صلاحیت فنی دفاترمشاورفنی طبقه بندی مشاغل


آئین نامه نویسندگان مطبوعاتی وخبرنگاران


آئین نامه اجرائی ماده واحده مصوب 1343راجع بطرزاستفاده ازمازادوجوه حاصل ازاجرای تصویبنامه شماره930 ن= 1341 2 11


آئین نامه نحوه محاسبه وتعیین میزان خسارات صادرکنندگان موضوع ماده 7 قانون صندوق ضمانت صادرات ایران


آئین نامه اجرائی ماده56 قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلها ومراتع


آئین نامه اجرائی قانون تاسیس صندوق حمایت مصرف کننده


موادالحاقی به آئین نامه اجرائی مواد34 و34 مکرر قانون ا صلاح قا نون ثبت اسنادواملاک


اصلاح ماده 117 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی


تصمیم قانونی دائر به انتخاب 15 نفر مستشاران اصلی و پنج نفر مستشاران جانشین دیوان محاسبات


تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر ناظر بر اندوخته اسکناس


تصمیم قانونی دائر به انتخاب یک نفر ناظر اندوخته اسکناس


الحاق دو تبصره به ماده 6 آیین نامه حق مرغوبیت موضوع ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری


آمریت در قتل عمدی


رای قصاص با مسلمان شدن متهم نقض می گردد


اولیای دم بایدنصف دیه کامله را به متهم بدهند سپس قصاص نمایند


مجازات تعزیری قاتل عمدی به علت اخلال در نظم عمومی


مجازات تعزیری قاتل عمدی به علت اخلال در نظم عمومی


مجازات تعزیری قاتل عمدی به علت اخلال در نظم عمومی