×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

دستور العمل راجع به رعایت دقیق سلسله مراتب اداری درمکاتبات- توصیه بر رعایت و اصل عدالت و صرفه جویی از سوی روسای کل دادگستری ها در اعلام نیازها ( همراه با اظهار نظر ) به معاونان ذیربط در قوه قضاییه


توصیه بر ارسال موارد نقص ، ابهام و اجمال و پیشنهادهای اصلاحی مواد ق آ د ک مصوب 1378 6 28 به اداره کل حقوقی قوه قضاییه


خودداری قضات از صدور هرگونه نامه یا گواهی خارج از حدود وظیفه جهت همکاری مراجع دیگر برای تسهیل مسافرت یا اقامت و یا تردد فاقد جواز


لزوم انعکاس موضوع ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاص فعالیت کننده در امور سمعی و بصری غیر مجاز و بند ب ماده 9 ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره در رای صادره بر اساس قسمت اخیر ماده 10 ق م آ ؛


ممنوعیت انتصاب قضات و کارمندان در پست های غیر مصوب ، غیر واقعی ، غیر قانونی و بدون کسب نظر از مقامات مجاز؛- دستور لغو انتصاب های غیر قانونی و بی اثر بودن آنها


دستور العمل تفصیلی و مهم جهت اصلاح و بهبود روش ها ، تسریع در اجرای وظایف ، جلب رضای مراجعان و تشکیل و فعال کردن انجمن های حمایت از زندانیان برای روسای کل دادگستری استان ها و


دستور العمل بررسی نواقص و اشکالات ق م آ د ک مصوب 1378 6 28 و ارسال پیشنهادات اصلاحی به اداره کل دبیرخانه قوه قضاییه


لزوم ذکر جزییات در گزارش علل درخواست عفو توسط قاضی رسیدگی کننده به جرم-کیفیت ارسال درخواست اولیای دم جهت اجرای قصاص نفس و یا عضو از سوی قاضی مجری حکم


توصیه بر تبدیل حبس زنان ، نوجوانان ، اطفال و زندان نرفته ها به جزای نقدی یا تعزیر مناسب تر دیگری


تصویبنامه راجع به اصلاح موادی از تعرفه راه آهن که مربوط به حمل ونقل محمولات توشه میباشد


آئین نامه استخدام مربی وپرداخت حق التدریس ( موضوع تبصره ذیل ماده 38 قانون ارتش)


آئین نامه اجرائی بند 22 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368


آئین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت برفعالیت آنها


آئین نامه اجرائی ردیف 25 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368


آئین نامه اجرائی بند 11 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368


تصویبنامه راجع به اجرای بند ده تبصره 12 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


تصویبنامه راجع به مهلت استفاده از واریز نامه برای واحدهای تولیدی ومعدنی


در اجرای مفاد تبصره 3 قانون اصلاحی برخی از ارقام وتبصره های قانون بودجه سال 1367 کل کشور جهت تامین کسری اعتبارات جاری


تصویبنامه راجع به آئین نامه اجرائی قسمت (( الف )) از بند 15 تبصره 2 و ردیف 23 از بند ( ب ) تبصره 15 قانون بودجه سال 1368


تصویبنامه راجع به الحاق سازمان زندانها وبازرسی کل کشور به تبصره ( 1 ) ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری