×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به آئین نامه اجرائی بند 3 قسمت (( الف )) تبصره 21 قانون بودجه سال 1368


آئین نامه اجرائی هزینه سفر وفوق العاده مسافرت مدیران وبازرسان وکارکنان بخارج ازایران موضوع بند (( ب )) جز 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 12 03


آئین نامه اجرائی واحدهای صنفی موضوع قانون فعالیت احزاب مصوب 1360 6 7 مجلس شورای اسلامی


آئین نامه اجرائی موضوع تبصره ماده 33 قانون مالیاتهای مستقیم


آئین نامه اجرائی بند 23 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


تصویبنامه راجع به آئین نامه اجرائی بند 17 ازتبصره 12 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره ماده 6 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 مجلس شورای اسلامی


تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره بعنوان تبصره 6 ماده 44 آئین نامه استخدامی شرکت ملی انبارهای عمومی وخدمات گمرکی


تصویبنامه راجع به جایزه کشف مواد معدنی


تصویبنامه راجع به تخفیف پیمان ارزی پارچه عبایی دستباف


آئین نامه اجرائی تبصره 36قانون بودجه سال 1368 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند 27 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368


آئین نامه مصرف اعتبارات بند 28 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


تصویبنامه راجع به ورود غذای رژیمی ( چیکن میت )


آئین نامه اجرائی بند 8 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368


آئین نامه اجرائی بند 16 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره به ذیل ماده 17 آئین نامه اجرائی قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وتحقیقاتی کشور


آئین نامه اجرائی تبصره 4 قانون بودجه سال 1368کل کشور


آئین نامه اجرائی قسمتهای الف و ب و ج بند 7 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368


آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبارات ردیف ( 108013) قانون بودجه سال 1368 موضوع قسمت ((ب )) بند 15 تبصره 12 قانون مزبور