×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

نصب لوله آهنی بر سرراه عمومی که منتهی به قتل شده ازنوع شبه عمد است


قتل ناشی از بی احتیاطی قاتل ، شبیه عمد محسوب میگردد و تبدیل دیه انتخاب شده از طرف محکوم علیه به قیمت ریالی آن که توسط دادگاه صورت بگیرد قانونی نیست


قتلی که در تیراندازی برای شکارکبوترها اتفاق افتاده است از نوع خطای محض محسوب میگردد


ایراد صدمه منتهی به فوت که بعلت هل دادن شخص و اصابت سر مقتول به زمین حاصل شده است قتل شبه عمد محسوب است


در بیماری قلبی هیجان موجب تسریع در مرگ میگردد و عامل هیجان مسئول است و نوع قتل شبه عمد محسوب میگردد


ایراد جرح با چاقو که منتهی به فوت شده ،قتل عمدمحسوب است


نگهداری فیلم های مبتذل در صورتی جرم تلقی و قابل مجازات است که مرتکب برای تجارت یا توزیع و یا به نمایش و معرض انظار عمومی گذاردن نگاه دارد


در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت کند


دادگاه در تخفیف مجازات مکلف است مجازاتی به میزان کمتر از حداقل مندرج در قانون تعیین کند


قاضی دادگاه می تواند مستندا به منابع معتبر فقهی وفتاوی فقهاء از جمله کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره ) متهم را محکوم کند


معیل بودن متهم می تواند موجب تخفیف مجازات باشد


فریب در ازدواج به استناد ماده 5 از مقررات راجع به ازدواج جرم است


دلالت عمدی زن حامله به استمال ادویه و یا وسایل دیگر که موجب سقط حمل گردد جرم و قابل مجازات است


عدم ثبت واقعه ازدواج - آراء صادره در خصوص نفقه و تمکین و حضانت قطعی بوده و غیر قابل تجدیدنظر است


هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه ویک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید


درخصوص تعیین و برآورد خسارات و ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از عمل نامشروع غیر از زنا می توان از نظریات کارشناسان مربوطه از قبیل پزشکی ، روان شناسی و جامعه شناسی استفاده کرد


هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم ا قرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهاربار اقرار نماید تعزیر می شود


هرگاه مردو زنی که بین آنهاعلقه زوجیت نباشد، مرتکب عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود ونه ضرب محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می شود


عدم رضایت حجاب شرعی در معابر و انظارعمومی قانونا جرم ومرتکب آن مستوجب مجازات تعزیری است


باتوجه به وضعیت خاص محکوم علیه و نظر به اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده ،دادگاه می تواند در صورت مناسب ندانستن اجرای مجازات ، آن را معلق نماید و نیز مقرر دارد که محکوم علیه به مدت معینی از حق رفت و آمد در محلی ممنوع باشد