×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

هرکس مرتکب تخریب ومسدود نمودن نهر منجر به مزاحمت و ممانعت از حق آب شکایت گردد، ضمن اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به مجازات مقرر نیز محکوم خواهد شد


صدور حکم به پرداخت خسارت وارده بدون تنظیم دادخواست ضررو زیان از ناحیه شاکی خصوصی و ذکر اعمال ماده 139 قانون تعزیرات فاقد مجوز قانونی است


جوان بودن متهمین می تواند از جهات تخفیف مجازات میباشد


با صدور حکم به برائت متهم به لحاظ حقوقی بودن موضوع تحویل مورد خواسته به شاکی فاقد توجیه قانونی بوده و نیاز به رسیدگی حقوقی دارد


در صورت اختلاف طرفین پرونده در مالکیت دیوار، قرار اناطه صادر می گردد


در جرم تصرف عدوانی مرجع قضائی موظف است ضمن محکومیت متهم ، وی را به رفع آثار تصرف از ملک شاکی محکوم نماید


صرف بازکردن قفل درب با استفاده از پیچ گوشتی بدون وارد کردن هیچگونه خساراتی به آن ، اساسا تخریب محسوب نمی شود


علی الاصول شخصیت حقوقی رانمی توان به عنوان متهم تعقیب یا به عنوان مجرم به تحمل مجازات ( حبس یا شلاق یا جزای نقدی و ) محکوم نمود بلکه وقوع بزه از ناحیه شخص حقیقی قابل تصور است


احداث بنا توسط مالک به اندازه سهم خود بدون افراز و تفکیک جرم نیست


قبل از سال 1372 و اصلاح قانون صدور چک در این سال ، صدور چک سفید امضاء مطابق بند (1) ماده 12 قانون یاد شده جرم نبوده و صادر کننده قابل تعقیب کیفری نبود


برای دریافت وجه چک بلامحل و هزینه دادرسی به تبع امر کیفری باید دادخواست ضرر و زیان تقدیم شود


خسارت تاخیر تادیه به ماخذ صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک علاوه بر اصل خواسته و هزینه دادرسی قابل مطالبه است


جرائم صدور چک بلامحل و صدور چک وعده دار جز جرایم مشابه بوده و فقط یک مجازات قابل اعمال است و تعدد جرایم مشابه می تواند از علل مشدده مجازات باشد


کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهدداشت مگر آنکه انتقال قهری باشد


در صورتی که سارقین سه نفر بوده باشند ولی شاکی دادخواست ضرر و زیان را علیه یکی از آنان تنظیم کرده باشد دادگاه فقط خوانده مورد نظر شاکی خصوصی را به پرداخت یک سوم (مبلغ ) اموال مسروقه محکوم خواهد نمود


سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد بوده و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد


برای محکومیت سارق به حد شرعی و قطع یدشرائط اجرای حد لازم است


پیدایش قطعه فلزی مربوط به چرخ خیاطی در اتومبیل متهمین و یااطلاع احد ازمتهمین از قیمت چرخ خیاطی مخصوص ونیز وجود اثر انگشت احد از آنان بر روی اشیاء نه شرعا و نه عرفا دلیل بر ارتکاب جرم سرقت نیست


حصول علم برای دادگاه بدوی که از طریق متعارف حاصل شده باشد، جهت صدور حکم کفایت می کند


گذشت شاکی خصوصی در جرائم تعزیری از جهات تخفیف مجازات است