×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

دادگاه باید فرصت معرفی شهود و ارائه دلیل را به خواهان بدهد و پس از تحقیق کافی مبادرت به صدور حکم نماید


با توجه به اینکه در امر باروری زوج پیشرفتی حاصل نشده است باید مشخص شود عدم امکان باروری می تواند ازجمله امراض صعب العلاج باشد


با توجه به گواهی پزشکی واظهارات شهود (که برادران زوجه بوده اند) رای فاقد توجیه قانونی است


زندگی در کشور بیگانه موحب عدم اجبار به زندگی و یاطلاق زوجه نمی شود


هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن لازم نیست


امکان اینکه زوجه درآینده دچار عسر و حرج شود مجوز صدورحکم طلاق نیست


با توجه به اینکه تاریخ وقوع عقد مربوط به قبل از انقلاب است تحقیق از شرایط ضمن عقد و تفهیم از شرایط نسبت به طرفین و وقوع عقد بر آن ضروری است


نقض حکم به علت انصراف خواهان زوج از دعوای خود


نظر به اینکه احراز عسر و حرج که ادامه زندگی را درمخاطره قرار دهد امر مشکلی است رای نقض می شود


با توجه به دادنامه کیفری سوء رفتار زوج نسبت به زوجه محرز است و دادگاه حکم به طلاق بائن زوجه با توجه به اینکه زوجه باکره می باشد صادر می نماید


در گزارش اصلاحی باید دید زوجه وکالت در بذل مهریه داشته یاخیر؟


زوج تعهدی بر طلاق زوجه در صورت عدم تهیه منزل و ننموده تا دادگاه بتواند به آن تمسک نماید


شهادت شهودی که از منسوبین نزدیک خواهان باشند اعتباری ندارد


چون زوجه درخواست طلاق خلعی را درازاء بذل حقوقات خود نموده می باید موضوع به داوری ارجاع می شد


داوری الزامی است و باید سعی در اصلاح ذات البین گردد


نظر حکمین به نحوی که در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71 آمده به عمل نیامده است


اگر زوج مطالباتی از زوجه داشته باشد و طلاق زوجه رامطلق به اداء مطالبات خود کند دادگاه بدون تحقیق حق نداردبه استناد عسرو وحرج رای صادر کند زیرا در صورت صدق زوج عسر و حرج محقق نیست


با توجه به اینکه زوج اعلام نموده حاضربه طلاق هستم درصورتیکه زوجه تمام حقوقش را بذل کند چنانچه در این خصوص توافق کردند گزارش اصلاحی تنظیم شود


قبل از اجرای صیغه طلاق می بایست تکلیف مهریه زوجه ،نفقه ایام عده و حضانت اطفال روشن شود


با توجه به اینکه زوج به هیچ وجه حاضر به طلاق نیست ،احرازعسرو حرج زوجه مشکل به نظر می رسد