×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

طلاق خلع نفقه زمان عده ندارد


نظر به اینکه توافق طرفین در ضمن عقد نکاح و یاعقد خارج لازم نبوده و مرد وکالت به زوجه نداده است و زوج قبل از وقوع طلاق عدم رضایت خود را اعلام نموده دادنامه های صادره مخدوش است و قابلیت اجرایی ندارد


توافق حاصله بین زوجین عقد لازم با عقد خارج لازم نبوده و نیز اختیار طلاق با زوج است علاوه براین زوج بعداز اجرای صیغه طلاق حق رجوع دارد


تقاضای طلاق به علت نابینایی خوانده


دادگاه حکم به تنفید وقوع طلاق خلعی که در قبال پانصد هزار تومان درشورای روحانیت اهل تسنن بوقوع پیوسته بودصادرنموده است


دادگاه باید این موضوع را معلوم می نمود که طرفین دعوی پیرو کدام یک از فقهاء (مذاهب اربعه ) اهل سنت می باشند


زوج مبتلا به مختصر بی تشخیصی شده است , لذا زوجه در عسر و حرج بوده است


زوجه قبل ازازدواج خودرادانشجوی پزشکی معرفی نموده و پس ازازدواج کذب اظهارات وی محرز شده است تقاضای طلاق دارم


صدور حکم طلاق به لحاظ بیماری روانی


محرز نیست که اعتیاد زوج به اندازه و طریقی باشد که به اساس زندگی لطمه وارد آورد


اینکه زوجه از فساد اخلاقی زوج و اینکه او قبلا دارای همسر بوده و40 ساله می باشد اطلاع داشته یانه ، دراتخاذ تصمیم موثراست


زوجه اظهار داشته است که شوهرش معتاد است و بااستفاده ازمواد نتیجه آزمایش منفی نشان داده می شود


با توجه به بند10 شرط ضمن عقد در مورد ازدواج مجدد واختیار همسر به زوجه اجازه داده شده ازشرط مذکوراستفاده نماید


تقاضای اعمال وکالت بلاعزل حسب بند دوم ازشرائط مندرج در نکاحیه شده است


مستفاد از شرط دهم از شروط مندرجه سند نکاحیه ، زمان تحقق آن با توجه به عقیم بودن زوج پنج سال می باشد


دادگاه به استناد تحقق شرط 7 عقدنامه رای به طلاق صادرنموده و و دیوان عالی کشورآن رانقض نموده است


این شرط که هرگاه شوهرزن دیگر بگیرد زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه خود را مطلقه سازد صحیح است


شرط طلاق شروع زندگی مشترک نیست بلکه اثبات سوءرفتارزوج است که زوجه درهرزمان می تواند بااقامه دلیل واثبات ادعای خود تقاضای طلاق نماید


خواهان دوشیره غیرمدخوله بوده و مورداز مصادیق احرازعسرو حرج می باشد


صدور حکم طلاق به لحاظ محکومیت 5 سال حبس قطعی