×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

با توجه به سن زوجین و اینکه زوج اظهار داشته حدود شصت سال دارد لازم است دادگاه برای ایجاد صلح و تفاهم تلاش بیشتری مبذول دارد


صدور حکم طلاق به لحاظ ازدواج مجدد


تایید طلاقنامه عادی


با احراز عسر و حرج زوجه ، زوج اجبار به طلاق می گردد


با جلب نظر کارشناسان متخصص و معلوم دارند که موضوع فسخ قرارداد با کدام یک از مواد شرایط عمومی پیمان تطبیق می نماید


آزاد نمودن اوراق ضمانتنامه ها با توجه به نظرکارشناس قبل از خاتمه کار و تصفیه حساب آن بی مورداست


برابر مواد مصرح در پیمان و شرایط عمومی آن پس از تحویل قطعی ، کارفرما مکلف به پرداخت مانده طلب پیمانکاراست


اعمال ماده 47 شرایط عمومی پیمان مبنی بر ضبط 5درصد ضمانتنامه حسن انجام کار و10درصد کسور وجه الضمان درصورتی ازناحیه کارفرماممکن است که کارفرما،پیمان رابه یکی ازعلل مصرح در ماده 46 شرایط عمومی پیمان فسخ کند


مستفاد از ماده 135 قانون تجارت ، کلیه اعمال واقدامات مدیران و مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث نافذومعتبراست


سازمان خوانده در ضبط ضمانتنامه و وصول وجوه آنها محق نبوده است


معامله با سود 8 4 انجام شده است دعوی مطروحه خواهان صحیح و ثابت تلقی و اظهارنظر بر ابطال ضمانتنامه موضوع دعوی می شود


ابطال ضمانتنامه


بیمه گذار با پرداخت دیه به ولی قانونی متوفی واخذ رضایت از وی ، قائم مقام وی (شخص ثالث ) در استفاده از حق بیمه میباشد


رعایت مهلت مقرر در ماده 65 آئین نامه قانون ثبت علائم واختراعات الزامی است


ثبت علامت تجاری موقعی ابطال می گردد که بین آن با علامت ثبت شده قبلی شباهتی ، اعم از تلفظ و کتابت و تصویر و معنی وجود داشته باشد تا موجب اشتباه وگمراهی مشتریان ومصرف کنندگان و افراد عادی جامعه گردد


نظر به اینکه مشابهت دو علامت متعلق به شرکت خواهان و خوانده به حدی است که موجب گمراهی و اشتباه مصرف کنندگان خواهد بود صدور حکم به بطلان دعوی خواهان صحیح به نظرنمی رسد


هر رقابتی که برخلاف معمول شرافتمدانه صنعت یا تجارت انجام گیرد یا هر عملی که ایجاد اشتباه به نحوی از انحاء با موسسه یا با محصول یا فعالیت صنعتی یاتجارتی رقیب بنماید نامشروع تلقی می شود


در مورد جرم خرید اموال مسروقه به تحمل سه سال حبس و پنج ضربه شلاق محکوم شده است


صرف خریدمال ازدیگری ولو اینکه مسروقه باشد جرم محسوب نمی گردد مگر اینکه خریدار از مسروقه بودن مال اطلاع داشته باشد


سرقت اسناد سفارت و تعزیر شلاق