×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

در صورتیکه زمین قبلا توسط شهرداری تصرف شده باشد بایستی برای تعیین بهای زمین و قیمت اعیانی و خسارت طبق مقررات ماده 4 قانون نحوه خرید وتملک اراضی اقدام شود


با توجه به اینکه در سندمالکی پلاک مورد دعوی نوع ملک خانه قید شده و حسب معاینه محل خانه مزبوردارای درب ودیوار و آب و برق بوده است ادعای خواهانها دائر بر دایر بودن پلاک ملکی است


دادگاه ابطال سند معامله را مستلزم ابطال عملیات اداره پست و تلگراف دانسته است


نظر باینکه زمین متنازع فیه وفق مقررات (ماده 11 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ) به تملک شرکت ملی نفت درآمده وارزش آن طبق نظر مراجع صلاحیتداردرقانون اساسنامه برآورد و تودیع گردیده است بررد دعوی نظر صادر می شود


چنانچه بواسطه نظامی بودن محل امکان بازدید کارشناس میسر نبوده است لکن ضرورت داشت از نظر احراز واقع و نفس الامردادگاه باانتخاب کارشناس متخصص در تفسیر وتوضیح عکسهای هوایی ازطریق استرئوسکوپی اظهارنظرنماید


می بایست پرونده مربوط به تملک ملک مورد نظر از شهرداری ونسخه ای از سند مالکیت صادره مطالبه می شد و اجراء ویا عدم اجرای مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی دولت احراز می گردید


زمین موات زمینی است که سابقه احیاء و بهره برداری نداشته وبصورت طبیعی باقی مانده باشد در حالیکه زمین متنازع فیه بصورت جاده برای بهره برداری از معدن استفاده شده دارای تاسیسات است و بصورت معدن گچی و آهک مورد بهره برداری قرارگرفته است


اگراخراج کارگربدون جلب موافقت شورای اسلامی کارگاه صورت گرفته باشد دادگاه حکم بر بازگشت بکار کارگر صادر مینماید


شرکت بیمه وجهی را که بابت نجات کشتی پرداخت نموده است میتواند از مقصر مسترد نماید


چنانچه متصدی حمل و نقل شخص دیگری را برای حمل مامور نموده و محموله تلف شود در اینصورت با پرداخت خسارت به صاحب کالا حق مراجعه به مامور مقصر را دارد


شهرداری درصورت تصرف ملک اشخاص مکلف به پرداخت بهای آن است


اطلاق موات به زمینی که سابقه عمران واحیاءداشته وبلحاظ گسترش مناطق شهری تبدیل به فضای سبزازسوی شهرداری گردیده وتدریجا از حالت کشاورزی خارج شده مغایرباتعریف قانونی زمین موات است


اطلاق زمین موات به زمینی که سابقه عمران و احیاء داشته و تدریجا از حالت کشاورزی خارج شده است مغایر با تعریف قانونی زمین موات است


اگر زمین دارای سابقه کشاورزی بوده و به تدریج به حالت بایر برگشته باشد موات محسوب نمیشود


باتحقق معامله خریدارمکلف به پرداخت ثمن است


پس ازانقضای مهلت قانونی 5 سال از تاریخ تصویب قانون زمین شهری مصوب 22 شهریورماه 1366 اقدام شهرداری درتملک زمین بایر قانونی نیست


مستاجرموقوفه حق انتقال مورداجاره به غیررادارد


اقرارمتوفی به مالکیت غیرنسبت به مالی که سندآن بنام متوفی است معتبربوده و وراث متوفی بعنوان قائم مقام قانونی ماخوذ به این اقرارهستند


با تحقق عقد بیع نسبت به یکدستگاه سواری پاترول الزام کارخانه سازنده به تحویل آن قانونی است و خسارت روزانه تاخیر در تحویل مورد معامله قابل مطالبه است


اعلام اراده برای فسخ قرارداد کافی نیست و به ذینفع باید ابلاغ شود و دعوی خریداربه خواسته الزام به تنظیم سند نسبت به ملکی که تفکیک نشده قابلیت رسیدگی ندارد