×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

محکومیت خوانده به اصل خواسته و هزینه دادرسی از باب قاعده تسبیب و لاضرر با لحاظ مستثنیات دین موضوع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377


تقاضای تامین دلیل باجلب نظر کارشناس برای اجرت المثل ایام تصرف پذیرفته نمیشود


خواسته الزام به تنظیم سند


اگر خریدار درموعد مقرردر دفترخانه حاضرنشودبموجب شرط مندرج در قرارداد فروشنده مجازبه فسخ قرارداداست


قیم صغیر با اجازه حاصله از اداره سرپرستی میتواند نسبت به مال صغیر معامله نماید و ملاک رعایت غبطه صغیرتاریخ زمان انجام معامله است


سابقه استعمال علامت تجاری متضمن حقی برای استفاده کننده نبوده و حق تقدم باشخصی است که علامت موصوف رابه ثبت رسانیده است


چنانچه کارگر غرامت نقص عضو را از سازمان تامین اجتماعی دریافت نموده باشددعوی خسارت بدنی وارده ناشی از حادثه کارقابل استماع نیست


وکیل دادگستری درانجام عمل وکالت مستحق دریافت حق الوکاله میباشد


نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها


اقرار از راههای ثبوت سرقت است و با دوبار اقرار جرم ثابت می شود


اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و ترتیب آنان با نظم دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد


سرقتی که فاقد شرایط حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب با دیگران باشداگرچه شاکی گذشت کرده باشد موجب حد تعزیری است


شکستن مهر - سرقت


شرکت متهمین در سرقت غیر مقرون به حد و انطباق عملشان با ماده 203 ق 0م 0ا


در خصوص اتهام زوجه به سرقت اموال مشترک ، قصد مجرمانه که وجود نداشته حتی برای نگهداری از تخریب توسط زوج صورت گرفته است


سرقت غیرجامع شرایط حد از مصادیق ماده 656 ق 0م 0ا


برای جرائم متعدد از نوع واحد فقط یک مجازات باید تعیین گردد و شروع به هر جرمی نیز از نوع همان جرم محسوب می شود


مندرجات توافق نامه مورد تجدیدنظرخواه کفایت بر اثبات احراز خیانت در امانت نمی نماید بلکه بیشتر مربوط به اختلافات ناشی از معامله وخرید وفروش ملک مورد معامله و وجود اختلاف مالی بین آنها می باشد


اماکن استیجاری از حیث تخلیه مورد اجاره شرایط خاص خود را دارد زیرا سرقفلی از حقوق مسلم مستاجر می باشد


شکایت و تظلم نمی تواند دستاویز هرگونه انتساب نا روائی باشد