×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

موضوع بدهکاری تجدیدنظرخواهان به تجدیدنظرخوانده ازحساب مشارکت کارگاه تابلو سازی می باشد که موضوعی است حقوقی نه خیانت درامانت که وصف جزائی دارد


شرکت در خیانت در امانت نسبت به دوفقره چکهای امانی


با توجه به اینکه در پرونده دلیل یا قرینه ای مشاهده نمی گردد که زوجه سند ازدواج و شناسنامه خود را از زوج مطالبه کرده ونامبرده از استرداد آن امتناع کرده باشد رای به محکومیت نقض می شود


جرم خیانت در امانت قابل گذشت نمی باشد


متهم مدعی است از شاکی قالی خرید و بابت مبیع چک داده اصولا موضوع امانت گرفتن بر دادگاه احراز نمی گردد


متهم اقرار به اخذ اموال موضوع شکایت نموده است


در اصل گرفتن رسید موجودولی درپرداخت رسیدی وجودندارد بنابراین اشتغال ذمه یقین &برائت یقینی لازم دارد


اصلاح حکم خیانت درامانت ومعاونت در بزه مذکور


گرچه متهم تحت عنوان خیانت در امانت محکوم شده لکن عنوان صحیح اتهاماتش 1- تصرف غیرقانونی در اتومبیل که در اختیارش بوده و منطبق با ماده 76 ق ت است و 2 - دومی هم نسبت دادن عمل حرام غیراززنا که منطبق ، تبصره 2 ماده 140 ق 0م 0ا است


صدور حکم به تحمل سی ضربه شلاق بجرم خیانت در امانت


به لحاظ عدم تحقق عنصر مادی بزه خیانت در امانت بوقوع پیوسته است


هرگاه اموال و اسباب یا نفوذ یا اجناس بر اساس هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاءمذکورمسترد شود اگر امین بضرر مالک آنها را تصاحب یا استعمال نماید خائن است


عمل نکردن به مفاد قراردادتنظیمی بین طرفین و عدم انجام تعهدات جرم محسوب نمی شود


اساسا رابطه طرفین مالی بوده و اختلاف مترتب از دریافت و پرداخت است که امری حقوقی است و بزه خیانت در امانت وصف جزائی دارد


صدورحکم علیه مدیرعامل شرکت که اموال شرکت نزدوی بصورت امانی بوده است


خیانت در امانت نسبت به اموال مشاعی صدق و تحقق پیدا نمی کند


بعضی مشکلات در تهیه مقدمات فروشندگان را وا می دارد بجای تنظیم قولنامه یا بیع نامه با مشتری از عقد وکالت برای معاملات قطعی استفاده کنند


تعقیب رسیدگی به عمل معاون اساسا بدون رسیدگی احراز مجرمیت مباشر معنا ندارد


معقول ومنطقی بنظر نمی رسد که شاکی چکی به مبلغ دو میلیون ریال را به متهم که راننده این بوده است بعنون امانت بسپارد


اصولا در بزه خیانت در امانت خصوصیت این جرم آن است که مالک مال خود را در اختیار فردی مورد اعتماد خود قرار می دهد و سوء استفاده امین از اعتماد واطمنیان مالک عنصر معنوی جرم از ایجاب می کند