×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند(ه) تبصره (42) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند(ط) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380


قانون لغو مواد (6) و(6) مکررالحاقی اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران و تعیین ضوابط به کارگیری آموزشیاران


قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه تصویبنامه موضوع تعیین اعضای شورای بورس


دادیاران دادسرا حق تجدیدنظرخواهی نسبت به رای دادگاه را دارند


قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری ، دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی


اصلاحیه ضوابط اجرایی بودجه سال 1380 کل کشور


پیرو انتشار رای وحدت رویه شماره 653- 1380 7 3 (ردیف 79 21) مندرج در شماره 16509- 1380 8 12


آئین نامه اجرائی انتشار چهارصد میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع بند (د) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


تصویبنامه راجع به تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان فارس


اصلاح اساسنامه سازمان عمران و بهسازی شهری


اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون تامین اجتماعی تنها شرط ارسال پرونده به کمیسیون موضوع ماده 91 را نظریه پزشک معالج و انجام خدمات توانبخشی معرفی کرده و لاغیر


صدور بخشنامه از طرف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباب مصادیق بیمه بیکاری و مستثنیات آن خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی مقام مذکور میباشد


اصلاحیه تصویبنامه راجع به ادغام روستای کندجان با روستاهای وداغ ورزنه ، فیلاخص و تبدیل به شهر گلشهر


اصلاحیه تصویبنامه راجع به اموال دانشگاه هاوموسسات آموزش عالی


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد تعیین دستگاه اجرایی