×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

اصراری و قابل طرح بودن به مغایرت حکم دادگاه و رای شعبه دیوان عالی کشور منحصر نیست


جهات قانونی رد دادرس - امتناع از رسیدگی


هر چند جاسوس بودن متهم محرز و مسلم است و از این حیث مستوجب مجازات میباشد اما چون عنوان محارب و صدور حکم اعدام درباره وی موجه نبوده است


اتهام منتسبه انطباق با عناصر متشکله بزه ارتشاء ندارد


اعتراض موثر و موجهی از ناحیه سازمان تجدیدنظرخواه بعمل نیامده است


قصد قتل منتفی و علت مرگ خونریزی ناشی ازجرح وارده به قسمت داخلی ران است که نوعا کشنده نیست و بر این اساس قتل از نوع شبه عمد میباشد


اعتراض موثری که نقض حکم تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید بعمل نیامده


دادگاه بر اساس محتویات پرونده وادله ابرازی وقوع معامله را احراز کرده است


تحقیقات در زمینه وضعیت روانی متهم ناقص می باشد


انکار بعد از اقرار متهم و ادعای وی در مورد اقاریر ناشی از ضرب و جرح و شکنجه مقرون به دلیل وموثر در امرنمی باشد


شرکت بیمه فقط متعهد به جبران خسارت میباشد وخسارت هم نمی تواند از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نماید


استدلال دادگاه دائر بر این که پاسخ اداره ثبت دلالت بر وقفیت اراضی ندارد، نمی تواند سالب وصف وقفیت مزرعه که مورد لحوق حکم دادگاه مدنی خاص قرار گرفته است باشد


دادگاه مکلف بوده که تجدیدنظرخوانده ((واردات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی )) را به پرداخت بهای زمین در قبال فراهم ساختن مقدمات انتقال سند از ناحیه تجدیدنظرخواه محکوم نماید


کارشناسان رسمی تصادفات ،علت اصلی تصادف را بی احتیاطی و عدم رعایت فاصلی طولی ازناحیه راننده اتومبیل سواری تشخیص داداند و بر این اساس اتهام وارده قتل غیرعمدی است


کل ثمن پرداخت شده و مقدار معتنابهی از مبیع که تحویل خریدار نشده بیش از میزانی است که عرفا بتوان آن را کسری تلقی نمود


اعتراضات تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه موثر و موجه نیست


با عنایت به اوراق پرونده امر دادنامه تجدیدنظر خواسته نتیجتا صحیح است


حق زارعانه ناشی از مساعی زارع در ملک مورد تصرف است که منشاء عرفی دارد


در خصوص مال مسروقه با توجه به عدم کشف ومعلوم نبودن مشخصات و ارزش واقعی آن حکم به حبس محکوم علیه تا استیفای حقوق شاکی موجه نیست


با توجه به اینکه موضوع در هیات عمومی غیر قابل طرح اعلام گردیده و در این صورت دیوانعالی کشور بایستی نسبت به نقض حکم اقدام و دادگاه دیگری به موضوع رسیدگی و حکم صادر نماید