×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

اعتراض موثری به محکومیت به قصاص نفس بعمل نیامده است


وقفیت عنوانی است طاری برای اثبات آن دلیل کافی لازم است


عمده دفاع خواندگان این است که تملک بر طبق ضوابط قانونی صورت نگرفته است و این ادعای آنان اقرار ضمنی به مزاحمت می باشد


دعوای خواهانها در باب بهای اراضی تملک شده به قمیت عادله روز منطبق با عدالت وتوجیه قانونی دارد


اراضی شهری _ استناد به قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها - تملک اراضی واملاک برای اجرای طرحهای عمرانی


زنای مرد یا زنی که همسر دائم در سفریاحبس دارد موجد رجم نیست


در حالی که زانی به لحاظ فقد بینه شرعی از جرم انتسابی تبرئه گردیده زانیه به لحاظ اقرار صریح به یکصد ضربه شلاق محکوم شده است


دادگاه چون شوهر نامبرده در مسافرت بوده و در محل نبوده است جرم زنا را از شمول زنای محصنه خارج دانسته است


به علت شبهه دارائه حد رجم ساقط می شود


در صورت عدم امکان تمتع ازهمسر زنا که ثابت بود از محصن به غیر محصن تبدیل می شود


زانیه 50 سال و شوهرش 65 سال داشته و از نظر جسمانی و اعصاب در شرایطی نیست که قدرت بر عمل زناشوئی داشته باشد به مقتضای الحدود تدراء بالشبهات حد رجم نقض می گردد


فقط داشتن همسر احصان آور نیست بلکه شرائط دیگر در تحقق احصان وجود دارد که تحقیق نشده است


موضوع اتهام زنای محصن است که از حق الناس نیست تامتهمه یاوکیلش حق اعتراض به رای دادگاه مبنی بر برائت را داشته باشد


نظر دادگاه مبنی بر رجم که بر اساس علم اظهارشده صحیح و موجه تشخیص نمی شود


به لحاظ عدم احراز شرایط حد آراء صادره تنفیذ نمی گردد


به لحاظ عدم ذکر طرق متعارف حصول علم درحکم رای نقض می گردد


شوهر به جرم دیوثی به تبعید و هفتاد و پنج ضربه شلاق و زن او به اتهام زنای محصنه به استناد بند ب ماده 83 به رجم محکوم گردیده است


حد قوادی برای زن فقط هفتاد وپنج تازیانه است


مقررات قانون لاحق در موارد مساعد بودن به حال متهم قابلیت اجرا دارد


متهم به لحاظ اقرار به تمکین به زنا و قوادی به دو فقره هفتاد ضربه شلاق محکوم شده است