×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

حد قوادی برای مرد 75 ضربه شلاق و تبعید با نظر حاکم است


محکوم علیه پس از اظهار ندامت و پشیمانی تقاضای عفو وبخشش نموده است


با استفاده از قاعده الحدود تدراء بالشبهات (شبهه توبه ) حکم قتل متهمان نقض می گردد


به لحاظ عدم احراز قصد ریبه در بوسیدن همکلاس رای صادره ، نقض می گردد


در صورت تکرار لواط بدون اجرای حد فقط یک مجازات تعیین می شود


همانطوری که دادگاه استدلال کرده جای شبهه دخول شرعی هست


ادله کافی بر احراز بزه مستوجب حد در پرونده امر مشهود نیست


یکصد ضربه شلاق برای تفخیذ


دادگاه هر دو متهم را به جرم لواط با یکدیگر به رجم محکوم نموده است


اگر زانیه چهار فرسخ از شوهرش دور باشد حکم احصان ندارد


دادگاه متهم به اتهام جعل سند عادی به استاد بماده 29 قانون تعزیرات با رعایت ماده 22 ق 0م 0ا به جزای نقدی محکوم نموده است


از مصادیق مواد 86 و 26 و 29 قانون تعزیرات - مکالمه تلفنی


جعل در اسناد دولتی و استفاده از سند مجعول وچهارفقره کلاهبرداری


با توجه به اینکه محو مندرجات شناسنامه و مهر مربوط به آن ناشی از شستشوی لباس متهم بوده که شناسنامه وی در جوف آن قرار گرفته بود و گزارش اداره کل تشخیص هویت رای برائت تایید می شود


از مصادیق بند 6 ماده 21 قانون تعزیرات


از آنجا که تجدیدنظرخواه امضاء خود در ذیل آن قرارداد را مورد جعل قرار نداده وفی الواقع قرارداد منظور با امضاء وی تسجیل و انتساب آن به پذیرش تاییدشده است رای دادگاه بدوی تایید می شود


متهم با نصب کردن عکس خود بر روی شناسنامه سجلی آقای اقدام به گذرنامه جعلی نمود است


هرکس در اسناد یا نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد مجرم بوده و به مجازات مصرح در قانون محکوم خواهد شد


جعل اسناد سجلی ، و استفاده از اسناد مجهول سوءاستفاده از موقعیت شغلی ، معاونت در جعل ، جعل وکالت نامه رسمی


با توجه به تشابهات ظاهری و شکلی و وجود تشابهات بین امضاء مورد ادعا و امضائات آقای (گ ) احتمال اصالت امضاء بیشتر از حد به جعلیت آن می باشد