×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

مقررات استخدامی شرکتهای دولتی


قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری


قانون تسریع محاکمات


قانون محاکمات نظامی


قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی


آئین نامه خرید اراضی و ابنیه و موسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی


قانون بانکداری


آئین نامه طرز اجرای ماده 17 قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم کشور


قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور


ابطال آئین نامه اجرائی قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمعهای ساختمانی نیمه تمام متوقف


جرائم رانندگی - تبدیل مجازات


بی احتیاطی ،بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه درصورت مطالبه دیه محکوم می شود


موضوع پرونده بنظر دادگاه تصرف عدوانی نبوده و برائت صادرنموده لکن دادگاه تجدیدنظراستان آن را از مصادیق تصرف عدوانی دانسته و برائت را نقض نموده است


در قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات برای بازنشسته یا بازخرید نمودن کارمندان هیچگونه شرط سنی ملحوظ نگردیده است


قانون قرارداد بین المللی تجارت گندم


آئین نامه اجرائی قانون تعیین وضع شغلی دندانسازان تجربی مصوب 1364 02 22 مجلس شورای اسلامی


اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل انجمنهای شهرستان و استان


قانون بودجه سال 1355


قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران


اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)