×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

در خصوص محکومیت محکوم علیه به پرداخت سیصد هزارریال به جهت نقض مقررات راهنمائی و رانندگی چون حق الحکومه و دارای جنبه عمومی بوده قابل گذشت نمی باشد


ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی


هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است بنماید برای بار اول تا دو ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو محکوم خواهد شد


در نگهداری پاسور دادگاه بدوی متهم را به تحمل یکماه حبس محکوم و دادگاه تجدیدنظر به جزای نقدی تبدیل می نماید


صدور حکم به محکومیت متهمین مبنی بر دایر نمودن قمارخانه وقمار بازی


قمار بازی با هر وسیله ای که صورت بگیرد ممنوع است


قمار علنی مطابق ماده قانون جرم و مجرم مستحق مجازات است


قماربازی و تحصیل مال نامشروع


دادگاه به جرم استعمال مشروب الکلی در مرتبه سوم حکم به اعدام صادر نموده لکن دیوان عالی عدم احراز اجرای حد دو مرتبه شرب خمر، و نظریه پزشک حکم را نقض نموده است


هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می شود


دو فقره هشتاد ضربه تازیانه یکی به عنوان حد شرب مسکر و دومی بعنوان تعزیر رابطه نامشروع


خوردن مسکر کم یا زیاد چه مست بکند یا نکند موجب حداست


هر کسب بعداز اقرار به خوردن به مسکر توبه کند قاضی می تواند او را عفو یا حد را بر او جاری کند


نظربه اینکه دلیل ثبوت بزه شرب خمر دوبار اقرار واعتراف درمحضر حاکم می باشد و چنین اقراری وجود ندارد رای دادگاه نقض می گردد


متهم عمل واحدی مرتکب شده که دارای عناوین متعدد جرم و تعدد معنوی است


تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی - اقلیت مذهبی


با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه شرب خمر را منکر شده و سن وی نیز اقتضاء ارتکاب بزه مذکور را نمی نماید و موضوع را هم پزشکی قانونی تائید نکرده است اعتراض وارد و رای به محکومیت نامبرده نقض وتبرئه می گردد


با توجه به اقرار متهم به نوشیدن الکل صنعتی و سایر قرائن به استناد مادتین 165و174 ق م ا به تحمل هشتاد ضربه تازیانه بعنوان حد شرعی محکوم می شود


با توجه به اینکه محدودیت مقرر قانون تشدید مجازات حکم خاصی است که عمومیت ماده ق 0م 0ا نمی تواند ناسخ آن باشد دادگاه بدوی نمی توانسته مجازات مقرر حبس را ازحداقل مقرردرقانون کمترنماید


تعیین یک مجازات برای جرائم متعدد صحیح نیست