×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه ، مراسلات یا عرایض یا گزارش 000 اکاذیبی را اظهار نماید000 به حبس از یکماه تا دوسال یا تا74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد


اشتباه بینی از ناحیه قضات شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان به عمل نیامده است


با توجه به متن تلگراف ارسالی به محل کار اداری (حراست ) و بیان اکاذیب به حیثیت اداری و اجتماعی من لطمه وارد آورده است


با توجه به بند یک تبصره 17 از قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1368 مجازات بیش از سه ماه حبس تعیین کند0 لذاتعیین یکماه حبس صحیح به نظر نمی رسد


با توجه به اینکه شاکی دلیل مالکیت خود را ابراز ننموده و تصرفی در محل نداشته در خصوص دعوی او به رفع مزاحمت رای به برائت صادر شده است


ورودبه عنف یا تهدید در منزل یا مسکن دیگری جرم محسوب است


عمل ارتکابی متهم از مصادیق ماده یک لایحه مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مصوب 1336 بوده وی به تحمل یکسال حبس و شش ماه تبعید محکوم می گردد


در تهدید شفاهی مستند به ماده 113 ق ت


در خصوص ترک انفاق با توجه به اینکه تمکین شرط پرداخت و وجود نفقه می باشد و شاکیه از تمکین امتناع می ورزد وقوع بزهی احراز نمی گردد


هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را درصورت تمکین ندهد تا74ضربه شلاق محکوم میشود


نظر به عدم تمکین زوجه از زوج در خصوص ترک انفاق حکم به برائت متهم صادر می شود


متهم به جرم فریب در ازدواج به دوماه حبس تعزیری محکوم گردیده است


از مصادیق ترک انفاق


تجدیدنظرخواهی زوجه از برائت شوهرش از اتهام ترک انفاق وارداست زیرا زوج اقرار نموده که دو هفته منزلش را ترک نموده و نزدهمسر دیگرش رفته است


هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه خود را در صورت تمکین ندهد مرتکب جرم ترک انفاق گردیده است


باتوجه به تاریخ عقد ازدواج غیررسمی عمل انتسابی با ماده یک قانون ازدواج انطباق دارد


آئین نامه اجرائی بند 21 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (ه) تبصره 13 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان مبنی برعدم مغایرت عضویت وزراء وکارمندان دولت درهیئت امناء مؤسسات خصوصی ویادولتی بااصل 141 قانون اساسی


آئین نامه اجرائی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاها و موسسات و آموزش عالی مصوب 1367 11 30