×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی بند4 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


تصویبنامه راجع به آئین نامه اجرائی بند (الف )تبصره 13قانون بودجه سال 68


آئین نامه اجرائی بند5 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند 6 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368


تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع تبصره ذیل ماده 3قانون نظام وظیفه منحصرا ازحیث سن اشخاص درموردخدمت زیرپرچم ملاک ومعتبراست


با توجه به قسمت دوم از تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود


در مورد مجازات دو ماه حبس متهم راجع به ازدواج مجدد با توجه به بند2ماده 2 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت ، حبس کمتر از سه ماه مجوز قانونی ندارد


آئین نامه اجرائی قسمت (الف )بند 10 تبصره 3 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


تصویبنامه راجع به ذخیره مرخصی استحقاقی استفاده نشده مقامات


آئین نامه اجرائی بندهای 3 و6 تبصره سه قانون بودجه سال 1368 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (ب) تبصره 13 قانون بودجه سال1368 کل کشور


مصوبه شورای عالی در خصوص طرح جامع شهرستان کنگان


مصوبه شورای عالی در خصوص طرح جامع شهرستان ایوان


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت


آئین نامه اجرائی ماده (150) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه تصویبنامه راجع به مقررات مربوط به اخذتضمین انجام تعهدات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور


تصویبنامه راجع به ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات-مصوب 1372-


تصویبنامه در خصوص بند (الف) تبصره(4) الحاقی ماده(14) قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری-مصوب 1372 –


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند (م)تبصره (13)قانون بودجه سال 1379 کل کشور


اصلاح جدول ماده(1) آئین نامه اجرائی بند (ه) تبصره (42) قانون بودجه سال 1379