×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

فهرست نرخ فولاد وسیمان در دوره های سه ماهه سوم وچهارم سال 1373


فهرست نرخ آهن الات و سیمان در دوره های سه ماهه اول ودوم سال 1373


شاخص کلی وشاخصهای رشتهای وگروهی فهرستهای بهای واحد پایه ، مربوط به دوره های سه ماهه سال 1372


اصلاح تصویبنامه شماره 108462 مورخ 1364 12 21 هیات وزیران


شرح خدمات مطالعات مراحل مختلف طرحهای آبیاری و زهکشی


فهرست خدمات مرحله دو ( تشریحی ) طرحهای آبیاری و زهکشی


ضریب تعدیل حق الزحمه برای خدمات قراردادهای تهیه طرحهای توسعه و عمران در سال 1373


ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت عوامل کارگاهی مهندسان مشاور


فهرست خدمات مرحله یک ( توجیهی ) طرحهای آبیاری و زهکشی


فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای آبیاری وزهکشی


فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای زهکشی وبهسازی خاک برای دشتهایی که در انها شبکه ابیاری احداث شده است


ضریب تعدیل تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی


ضریب تعدیل حق الزحمه مرحله مقدماتی ومراحل اول ودوم مطالعات زیر سازی راه آهن


ضریب تعدیل حق الزحمه قسمتها ومراحل مختلف مطالعات راههای اصلی فرعی وبهسازی راه


بخشنامه به دستگاههای اجرایی ومهندسان مشاور در مورد حق الزحمه خدمات ژئو فیزیک


منع پیش بینی تامین وسیله نقلیه مورد نیاز کارفرما ( دستگاه اجرایی ) یا دستگاه نظارت توسط پیمانکار در اسناد ومدارک پیمانها


فهرست خدمات مرحله توجیهی طرحهای حفاظت خاک و آبخیز داری


فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای حفاظت خاک و آبخیز داری


ابلاغ فهرست واحدهای خدمات مشاوره


ارسال گزارش پیشرفت عملیات اجرائی به دفاتر امور بخشی و سازمانهای برنامه و بودجه استانها