×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

دستور العمل نحوه تعیین عوامل نظارت کارگاهی و روش تعیین و پرداخت حع الزحمه خدمات نظارت عوامل کارگاهی مهندسان مشاور


بخشنامه بعد دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور در مورد تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی


شرکت مهندسین مشاور


در خواست تکمیل اطلاعات


فهرست شرکتهای ساختمانی ،تأسیساتی و تجهیزاتی سراسری


قواعد جمعیتهای کاتولیک ایران در ازدواج و ارث


قواعد و عادات ارامنة کاتولیک تهران در ازدواج و ارث


قواعد مسیحی ارتدکس ( روسی )


قواعد مسیحی های ارامنه گریگوریان خلیفه گری


زنا شوئی در کلیسای انجیلی


مقررات کلیسای انجمن پرتستان در ارث


ازدواج در مذهب کلیمی


ارث در مذهب کلیمی


آئین نامه احوالات شخصیه زرتشتیان


اعلامیه جهانی حقوق بشر


اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری


منشور ملل متحد


ارتکاب فعل حرام (وارد شدن با بدن نیمه عریان به منزل شاکی )


با عنایت به اینکه موضوع اتهام زنای به عنف از مصادیق بند(د) ماده ق 0م 0ا0 است تجدیدنظر آن به استناد بند1ماده 21 ق 0ت 0د0ع 0ا در صلاحیت دیوانعالی کشور است


در خصوص اتهام (ب ) دائر بر مزاحمت برای بانو(ز) و شوهر فعلی اوو با توجه به اظهارات متهم به اینکه بانو(ز) که اینک در علقه زوجیت وی نیست به خرید و گردش رفته و گزارش مامورین با احراز بزهکاری مهتم