×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

متهم می گوید گفتم تو گوش زده ای ، ای بی غیرت ، پول مرا خورده ای ، بی غیرت ، بیچاره ام کرده ای ای بی غیرت ، ماترک هستیم بخاطرناموسمان تا پای شاه رگمان می ایستیم


هر گونه حمله یا مقاومتی که باعلم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آن به عمل آید تمرد محسوب می شود


هرگونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی و بطور تجری نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید تمرد محسوب می شود


در خصوص ضرر و زیان دادگاه توجها به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام متهمین را مشترکا به تادیه اصل خواسته محکوم می نماید


هرکس از مامورین یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار شخصی را توقیف یا حبس کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود


هرکس بدون داشتن حق علنا لباسهای رسمی ماموران نظامی یاانتظامی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شودمورداستفاده قرار دهد تا74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد


هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که قانونا مربوط به او نبوده خود را داخل کند از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد


فهرست درجه بندی سازمانها و مؤسسات دولتی موضوع ماده 6 قانون رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداریها


متن اصلاحی ماده 187 آئین نامه زندانها و موسسات صنعتی و کشاورزی وابسته بزندانها


اصلاح آئین نامه تعیین برنده مناقصه


آئین نامه بیمه سر دفتران اسناد رسمی و دفتر یاران


لایحه اصل فصل چهارم آئین نامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی


آئین نامه مربوط به تخلف از اجرای مواد 7 و 8 و 10 و 13 و 29 و آیین نامه موضوع ماده 30 قانون کار کشاورزی


تبصره الحاقی بماده 20 آئین نامه اجرائی مواد34 و34 مکرر قانون اصلاح قانون ثبت


آئین نامه اجازه تاسیس ونظارت بر فعالیت گروههای فرهنگی وهنری


آئین نامه مجازات تخلف ازمقررات بهداشتی


آئین نامه اجرائی قانون حمایت خوانواده


اصلاح ماده3 اّئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک


هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی ج 0ا0ا یا000 مورد استفاده قرار دهدبه حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهدشد


در خصوص اتهام سرباز وظیفه (متهم ) به معدوم کردن پرونده سرقت و اهمال و مسامحه به واسطه اقرار متهم