×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی مالیات نقل و انتقال دست دوم به بعد خودرو موضوع تبصره 4 ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقمی از برخی کالاها و خدمات


آئین نامه اجرائی بند (و) تبصره 8 قانون بودجه سال 1376 کل کشور


شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران اختیارتغییرکاربری اراضی واملاک را داردوشهرداری نیزمکلف به اجرای مصوبات شورای مذکورمی باشدو تصمیمات شهرداری درحدوداجرای مصوبه معتبروقانونی است


اصلاح مقررات منع تغییر وضعیت وسایل باربری قبل از اخذ مجوز لازم


قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان


آئین نامه پرداخت هزینه سفر و فوق العاده انتقال و ماموریت در نیروهای مسلح شاهنشاهی


آئین نامه اجرای تبصره یک ماده 34 مقررات تشکیلاتی ، استخدامی مالی و انضباطی وزارت امور خارجه


آئین نامه پرداخت حق صف به درجه داران کادر ثابت ژاندارمری موضوع قانون شمول اصلاح قانون اجازه پرداخت مزایای ویژه افسران و درجه داران ارتش شاهنشاهی به افسران و درجه داران ژاندارمری کشور مصوب بیست و سوم اردیبهشت ماه 1353


آئین نامه جلوگیری از آلودگی هوا


آئین نامه بخشودگی بدهیهای شهرداریها به سازمان برنامه و بودجه موضوع ماده 4 قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم


آئین نامه پرداخت حق فنی به درجه داران کادر ثابت ژاندارمری و هم ردیفان آنان (موضوع قانون شمول اصلاح قانون اجازه پرداخت مزایای ویژه افسران و درجه داران ارتش شاهنشاهی به افسران و درجه داران ژاندارمری کشور مصوب بیست و سوم اردیبهشت ماه 1353)


آئین نامه استعمال اسلحه به وسیله افراد گارد موضوع ماده 7 قانون مجازات اخلالگران در صنایع


اصلاح تبصره 2 ماده 1 آیین نامه مربوط به نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن


اصلاح ماده 46 آیین نامه فوق العاده و هزینه سفر و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری


اصلاح آئین نامه پرداخت فوق العاده مخصوص قضایی


اصلاح آیین نامه اجرایی قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه داران ارتش و ژاندارمری کشور در مورد داوطلبانی که در آتیه (از تاریخ تصویب این آیین نامه ) استخدام خواهند شد مصوب 1345 9 28


اساسنامه شرکت سهامی گوشت کشور


اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه


اساسنامه شرکت سهامی بهره برداری و صنایع چوب فریم


اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان