×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

قانون الحاق ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان حفظ نباتات مدیترانه ای و اروپایی


قانون عهدنامه مودت و همکاری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سنگال


قانون افزایش حقوق وظیفه و مستمری کسانی که از اعتبارات وزارتخانها یا موسسات دولتی حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می دارند


قانون اجازه واگذاری یکصد هکتار از اراضی منابع ملی شده به شهردار تبریز جهت احداث گورستان


قانون اجازه واگذاری نود هکتار از اراضی منابع ملی شده استان سیستان و بلوچستان به سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران


قانون تایید عمل دولت در مورد تقلیل حقوق گمرکی قطعات منفصله رادیو تلویزیون


قانون تایید عمل دولت در مورد معافیت قانونی حقوق گمرکی کارخانجات داخلی


قانون اجازه عضویت دولت شاهنشاهی ایران در انستیتو بین المللی پنبه


قانون تشکیل شرکتهای تامین و توزیع آب و تاسیسات فاضلاب شهرها


ادعای فسخ معامله به استناد خیار غبن فاقد دلیل اتباتی بوده و با فوریت استفاده از خیار منافات دارد


قانون معافیت ماشین آلات مخصوص حمل محمولات جنگلی و مجتمعهای توسعه جنگل و چوب و کاغذ و صنایع وابسته از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی


قانون اداره امور موسسات آموزش عالی غیر دولتی


قانون اصلاح ماده ششم قانون اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب دی ماه 1339


قانون الحاق بند (د) به ماده 4 قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها


قانون مربوط به الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب هشتم شهریور ماه 1335


قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها


قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها


قانون اصلاح ماده 264 قانون مجازات عمومی


قانون اصلاح تبصره 2 ماده 46 قانون خدمت وظیفه عمومی


قانون پروتکل اصلاحی بند الف ماده 50 کنوانسیون بین المللی هواپیمائی کشوری شیکاگو