×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

قانون اشتغال کمک دندان پزشکان تجربی


قانون رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداریها


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره 56 قانون بودجه اصلاحی سال 2532 و بودجه سال 2533 کل کشور


اصلاح ماده 1 آئین نامه حق فنی درجه داران کادر ثابت رسته موزیک


الحاق یک تبصره به ماده 12 آئین نامه پرداخت هزینه سفر و فوق العاده انتقال و ماموریت در نیروهای مسلح شاهنشاهی


آئین نامه اجرائی قانون وصول مالیات از اتومبیلهای سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران


اصلاح تبصره ماده 8 آئین نامه طرز اداره بانک و نحوه الغای اجازه تاسیس بانک در موارد مذکور در ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور


تصمیم قانونی دائر به انتخاب یک نفر جهت عضویت هیات حسابرسی برنامه


قانون اصلاح قانون اجازه پرداخت فوق العاده سختی خدمت افسران و کارمندان مامور خدمت در آسایشگاههای مسلولین


قانون تعیین وضع استخدامی افزارمندان ارتش شاهنشاهی و تبدیل عنوان افزارمند به کارمند فنی


قانون برقراری حقوق وظیفه درباره آقای احد سیاه مو


قانون اجازه فروش اتومبیل های فرسوده و اشیا اسقاط وزارتخانه ها و سازمان های دولتی


قانون اصلاح تبصره ذیل فصل 72 جدول تعرفه گمرکی منضم به قانون امور گمرکی


اجازه اعطای وام به دولت جمهوری تونس


قانون کنوانسیون تکمیلی کنوانسیون حمل و نقل مسافر و توشه به وسیله راه آهن و اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون مذکور


قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک آلمان


تغییر دستگاه اجرایی طرح شاه لوله دوم گاز


قانون الحاق یک تبصره به ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری


قانون معافیت سهام و سهم الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بر درآمد


قانون اصلاح قانون وصول مالیات از اتومبیلهای سواری برای بهبود امر عبور و مرور در تهران